Herbicidi v žitih 2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo preglednici: Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – herbicidi (na dan 9. 3. 2020) Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – herbicidi (na dan 9. 3. 2020) – Dovoljeni na NUV območjih Pripravila: Metka Barbarič

Koliko štartnega dušika za pšenico?

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Dognojevanje ozimnih žit z dušičnimi gnojili se lahko začne po 15. februarju, če tla niso prekrita s snežno odejo, če niso zamrznjena ali pod vodo. Koliko štartnega dušika je potrebno dati posevkom ozimne pšenice je odvisno od stanja in gostote posevkov. Redke in slabo razvite posevke ozimin dognojimo čim prej in z višjimi odmerki ( 50 – 70 kg N/ha). … Read More

Področje A – okolje

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Določila zapisana v Navzkrižni skladnosti so osnovni minimalni standardi povzeti iz kmetijske in okoljske zakonodaje. Predpisane zahteve so povzete iz zakonskih predpisov. Zahteve navzkrižne skladnosti je treba upoštevati. V prispevku je podan strjen pregled vseh zahtev in standardov iz področja A – Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč. Pripravila: Zita Flisar Novak

Varovanje vode

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Varovanje podzemnih in tekočih voda temelji na dobrih kmetijskih praksah pri gnojenju z dušikom, namakanju in varstvu rastlin ter na preprečevanju spuščanja in odtekanja nevarnih snovi v vode. V prispevku so podane zahteve NS v okviru glavne zadeve: Voda Pripravila: Zita Flisar Novak

Varovanje krajine in biodiverzitete

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Varovanje biotske pestrosti temelji na ohranjanju, negovanju in vzdrževanju travnatih površin ter mejic in na preprečevanju zaraščanja. Varovanje krajine temelji na ohranjanju in negovanju krajinskih značilnosti ter omejevanju širjenja tujerodnih invazivnih rastlin – neofitov. V prispevku so podane zahteve NS v okviru glavne zadeve: Biotska raznovrstnost in Krajina, minimalna raven vzdrževanja. Pripravila: Zita Flisar Novak

Varovanje zemlje

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Tla so osnova vsake kmetijske pridelave. Tla so omejen in nenadomestljiv naravni vir trajnega pomena, zato je potrebno z njimi skrbno ravnati in jih ne uničevati. Najbolj osnovna načela varstva tal temeljijo na zagotavljanju stalne pokritosti, preprečevanju erozije, preprečevanju gaženja in ohranjanju zalog humusa. To so minimalni standardi za ohranjanje proizvodnega potenciala tal. V prispevku so podane zahteve NS v … Read More

Varstvo tal

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zaradi vsepogostejših ekstremnih vremenskih pojavov in agresivne obdelave se stanje rodovitnosti tal poslabšuje in povečuje rizik pridelave. V prispevku so navedena osnovna načela in postopki ohranjanja in izboljšanja rodovitnosti tal. Pripravila: Zita Flisar Novak