Agencija nadaljuje z izdajo odločb 7. razpisa za pomoč mladim kmetom za leto 2021

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico ARSKTRP: 

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 je bil objavljen 29. 1. 2021, vloge so lahko vlagatelji oddali do 15. 6. 2021. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 10,5 milijonov evrov.
Na Agencijo je bilo skupno oddanih 232 vlog: za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo oddanih 146 vlog, za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) je bilo oddanih 86 vlog.

V teh dneh bo odločbe o dodelitvi sredstev prejelo 133 upravičencev, ki so kandidirali za sklop A, torej mladi kmetje, ki so zaposleni na kmetiji oziroma se bodo na njej zaposlili v devetih mesecih od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Agencija jim je skupno odobrila 5.985.000 evrov pomoči.


Izplačilo prvega obroka v višini 70 % odobrenih sredstev bo za upravičence, ki so bili že ob oddaji vloge zavarovani iz kmetijske dejavnosti, izvedeno v oktobru 2021, za ostale upravičence pa po vložitvi upravičenega zahtevka za izplačilo prvega obroka, ki mu morajo priložiti potrdilo o vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti.


Drugi obrok v višini 30 % dodeljenih sredstev bo upravičencem izplačan po izvedbi vseh aktivnosti iz poslovnega načrta, in sicer na podlagi oddanega zahtevka za izplačilo, ki ga bodo lahko vložili med 8. 10. 2024 in 8. 12. 2024.

Devet vlog je bilo zavrnjenih, ker ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa. Tri vloge so bile izločene iz sočasne obravnave vlog zaradi suma na nepravilnosti, za eno vlogo pa je bil postopek s sklepom prekinjen zaradi nerešenega predhodnega vprašanja.

Pripravil: Simon Seči

print