Postopek včlanitve

Obvezni člani

Obvezni člani so včlanjeni v zbornico na podlagi samega zakona.

Prostovoljni člani

Prostovoljni člani pisno zahtevo za sprejem v članstvo vložijo na posebnem obrazcu, ki ga prejmejo na zbornici ali pa si ga natisnejo sami. O njihovi zahtevi za sprejem v članstvo zbornice odloča Upravni odbor zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne zahteve. Po sklepu Upravnega odbora KGZS morajo vse fizične osebe, ki zaprosijo za prostovoljno članstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, k svoji vlogi za članstvo priložiti še potrdilo o vpisu v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), s čimer izkazujejo opravljanje kmetijske, gozdarske oziroma ribiške dejavnosti. O odločitvi glede sprejema so vlagatelji pisno obveščeni

Članarina

Prostovoljni člani

  • fizične osebe – v višini pavšalnega zneska 5,34 EUR
  • pravne osebe – v višini povprečnega zborničnega prispevka zadnje odmere pravnim osebam, ki so obvezne članice zbornice. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2016 ta znesek znaša 226,98 EUR.
Pristopni obrazec

Natisnite ustrezni obrazec, ga izpolnite, podpišite in pošljite na naslov:
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom ” Za prostovoljno članstvo“.

Obrazec za prostovoljne člane – fizične osebe
Obrazec za prostovoljne člane – pravne osebe