Sporočilo za javnost:

o projektu EU v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020:

»SI-MUR-AT« – Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami

V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, 2. prednostna os: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, bo projekt EU SI-MUR-AT z Uradom Štajerske deželne vlade, Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost kot vodilnim partnerjem in s šestimi drugimi partnerji projekta (štirimi slovenskimi in dvema avstrijskima) okrepil čezmejno sodelovanje za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure ter povezanih teles podzemne vode, z namenom dolgoročnega ohranjanja dobrega kakovostnega stanja podtalnice.

Splošni cilj projekta – trajno ohranjanje kakovosti podtalnice vodnih teles vzdolž Mure od Lipniškega polja do spodnje doline Mure – želimo doseči s skupno izdelavo strategij in ukrepov za trajnostno varstvo voda. Neposredni učinki projekta EU bodo na različnih ravneh skupaj prispevali k zmanjšanju onesnaževanja in oblikovali smernice ter s tem pripomogli k izboljšanju kakovosti vode. Razvoj skupnih strategij za soobstoj kmetijstva in varovanja podtalnice je ključnega pomena. Poleg tega bo trajnostno izboljšanje okoljskih razmer koristilo vsem prebivalcem, ki živijo v projektni regiji.

Partnerstvo:
Vodilni partner: Urad Štajerske deželne vlade, Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost (A14)
Projektni partnerji:
1. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) – Slovenija,
2. Institut za ekološki inženiring (IEI) – Slovenija,
3. Vodovod sistema B (VS-B) – Slovenija,
4. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (KGZ MS) – Slovenija,
5. Regionalmanagement Südweststeiermark GmbH (RMSW) – Avstrija,
6. Regionalmanagement Südoststeiermark. Steirisches Vulkanland (Vulkanland) – Avstrija.

Vsebina projekta:
Skupni izziv predstavlja dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo.
V okviru čezmejnega sodelovanja bomo izdelali ukrepe za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode ter jih izvedli z regionalnimi partnerji, z namenom dolgoročnega ohranjanja dobrega kakovostnega stanja podtalnice.

Glavni cilji projekta:
Zmanjšanje koncentracije nitratov in pesticidov v podtalnici z upoštevanjem načina kmetovanja v obliki povezanih modelov podtalnice, s katerimi bomo opisali tok podtalnice in gibanje hranil in fitofarmacevtskih sredstev, na podlagi katerih bomo vzpostavili povezavo med izmerjenimi koncentracijami v podzemnih vodah in načini kmetovanja.
Oblikovanje kmetijskih ukrepov za trajnostno varovanje podtalnice. Zmanjšanje spiranja hranil in fitofarmacevtskih sredstev v podtalnico želimo doseči s spremembo kmetijskih ukrepov za upravljanje. Cilj je tesno sodelovanje s kmeti in izobraževanje glede uporabe alternativnih metod na podlagi predhodnih raziskav in razvoja programa.

Glavni učinki projekta (delovna področja):
Vzpostavitev testnih območij kot osnova za trajnostno spremljanje vpliva pridelovalnih tehnik na koncentracijo škodljivih snovi iz kmetijstva v vodnih telesih.

Podatki iz poskusov z lizimetri
Iz podatkov o kakovosti izcedne vode, pridobljenih z lizimetri, lahko ugotovimo, katere komponente lahko vsebuje oz. mora vsebovati način kmetovanja pod danimi pogoji v naravnem okolju, ki je vzdržen za podtalnico. Iz tega lahko oblikujemo smernice za nadaljnje delovanje na področju kmetijske rabe ob upoštevanju mejnih vrednosti v podtalnici.

Regionalni povezani modeli toka podtalnice in prenosa snovi
Simulacijski modeli (spodnja dolina Mure, vzhodno Lipniško polje) temeljijo na podatkih, izmerjenih z lizimetrom, in vzpostavljajo vzročno povezavo med načinom kmetovanja in kakovostjo podtalnice za telo podzemne vode. S temi modeli lahko napovemo vpliv alternativne rabe tal na kakovost podtalnice.

Razvoj skupne strategije za trajnostno zaščito podtalnice
Na osnovi podatkov, izmerjenih z lizimetrom, in regionalnih simulacijskih modelov bomo skupaj s ključnimi ciljnimi skupinami razvili strategijo za trajnostno zaščito podtalnice. V ospredju je soobstoj kmetijstva in varovanja podtalnice za oskrbo s pitno vodo. Razvili bomo predloge za izboljšanje nadzorovanja kakovosti podtalnice.

Zmanjšanje izpostavljenosti podtalnice nitratom in pesticidom
Z nadzorovanjem stanja podtalnice na merilnih mestih lahko že vnaprej opredelimo mogoče ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti pitne vode.

Obvladovanje stanja kakovosti in količine vode
Vzpostavili bomo mehanizme za zagotavljanje zadostne količine pitne vode primerne kakovosti brez negativnih vplivov na količino podtalnice.

Opredelitev tveganj, povezanih s kmetijstvom
Praktična usposabljanja slovenskih in avstrijskih kmetov ter svetovalcev na področju uporabe alternativnih metod kmetovanja.

Študija ekonomičnosti alternativnih metod kmetovanja in načrtovanje pridelovanja na vodovarstvenih območjih in izdelava interaktivnega spletnega programa.

Vzpostavitev platforme za ravnaje s hranili.

Čas trajanja projekta:
1. julij 2016 do 30. junij 2019

 

Flyer SI-MUR-AT_SI_FLC                        Start Poster SI-MUR-AT_SI_FLC

http://www.si-mur-at.eu/

SI-MUR-AT brošura