1.Kaj na kratko predstavlja mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskega gospodarstva FADN?

FADN je kmetijski dejavnosti prilagojeno knjigovodstvo in pomeni relativno preprost način spremljanja poslovanja kmetije.

Po FADN metodologiji se zapisujejo in obdelujejo podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh članicah Evropske unije.

2.Kako poteka zbiranje podatkov za potrebe kmetijskega knjigovodstva?

Ob začetku vodenja FADN se pri kmetijskem svetovalcu skupaj izpolni popisni list (inventurni popis), ki se izpolnjuje tudi vedno ob koncu leta. Ta zajema popis oz. spremembe pri zgradbah, strojih, količini posevkov, zalog materiala, obdelovalnih površin. Ta popis prav tako zajema  popis splošnih prihodkov in stroškov ter evidentiranju delovne sile na kmetiji.

Kmet je dolžan mesečno izpolnjevati in oddajati mesečna poročila, ki zajemajo denarno poročilo in poročilo o pridelkih, živini in delovni sili.

Pri FADN med prihodke uvrščamo prihodke od pridelkov, storitev, izdelkov ter prejemke iz naslova subvencij, med stroške pa uvrščamo stroške amortizacije, materiala in storitev, splošne stroške ter davke in prispevke.

FADN se uporablja tudi za načrtovanje kmetijske politike tako na nacionalnem nivoju kot tudi na nivoju EU. Podatke dajejo kmetije po celotni EU, zato se lahko te informacije med seboj primerjajo, spremljajo se njihovi učinki in načrtuje kmetijska politika. FADN podatki se uporabljajo tudi pri analizah finančnih spodbud strukturnih skladov za razvoj podeželja. Na Evropsko komisijo države poročajo kazalnike o poslovanju izbranih kmetij, ki jih izbere MKGP.  

Spremljanje prihodkov in stroškov na kmetiji je najboljši način, da vidimo, kaj se bolj splača ter kateri stroški in v kakšni količini bremenijo kmetijo. Na podlagi teh podatkov se tako lahko kmetje odločajo, katerim panogam bodo namenili več pozornosti, če se katera ne splača jo morda celo opustili … Če gre za specializirano kmetijo, pa se lahko na podlagi teh podatkov odločajo o intenzivnosti dejavnosti.

3.Katere so najpogostejše napake pri oddajanju poročil v praksi?

Ugotavljamo, da večina kmetij pri nas podatkov ne vodi sproti. Običajno sproti vodijo le tiste evidence, ki so zakonsko predpisane nadzirane ter sankcionirane.  Razumemo, da je kmet vedno bolj obremenjen z razno administracijo, pa vendar FADN predstavlja tudi del obveznosti za posamezne kmetije, ki so bile prejemnice določenih finančnih podpor.

Rezultati obdelave podatkov v FADN za posamezno kmetijo predstavlja tudi osnovo za pripravo poslovnih načrtov za kandidiranje na javne razpise PRP. Kmetija, ki vodi FADN knjigovodstvo pripravi poslovni načrt na podlagi teh podatkov in v primeru odobrenih sredstev kmetija tudi poroča o izpolnjevanju ciljev po izvedeni investiciji. Iz podatkov FADN se prav tako izračunajo kazalniki za obvezno poročanje, ki kažejo stanje kmetije po izvedbi investicije.

Na določenih javnih razpisih (npr. naložbe v kmetijska gospodarstva) predhodno vodenje FADN knjigovodstva pomeni tudi dodatne točke pri merilih za izbor (npr. pri razpisu PRP 4.1.- investicije v kmetijska gospodarstva)

Pri vodenju FADN je zelo pomembno, da se s strani kmetije oddajo pravilni in točni podatki. Na koncu vsakega leta mora kmet izpolniti končni popisni list, nato pa vsak mesec oddati denarno poročilo, poročilo o gibanju živali, poročilo o gibanju pridelkov in poročilo o delovni sili.  

Izpostavljam najpogostejše napake pri oddajanju podatkov.

Pri izpolnjevanju popisnega lista  opažamo najpogostejše napake, da se oddajo pomanjkljivi podatki oz. še slabše, da se sploh ne oddajo podatki o:  

 • zalogi materiala na dan 31.12 (nafta, umetna gnojila, krmila, FFS, itd),
 • stanju glavnice kredita in plačanih obresti med letom,
 • zapisih glede zasebne izposoje denarja,
 • finančnih obveznosti (do dobaviteljev),
 • finančnih terjatev (vpisan ponavadi le znesek za mleko),
 • PDM – t.i podatek o polni delovni moči (tu ugotavljamo, da so velikokrat nerealno ovrednotene ure – prevrednotenje dela),
 • osnovnih sredstvih (pozabi se vpisati odprodaja posamezne mehanizacije, spremembe v hlevih in pomožnih objektih – mere, ustrezna tržna vrednost),
 • stroških najema zemljišč- velikokrat je vpisano da gre za brezplačni najem in
 • vpisan letni kolobar, ki ne ustreza dejanskemu stanju.

Pri oddaji mesečnih poročil pa opažamo naslednje najpogostejše napake:

Pri denarnem poročilu:

 • ni vpisan znesek plačanih obresti in glavnice (mora biti ločeno),
 • pomanjkljivo evidentiranje umetnega gnojila (manjka količina in formulacija (npr. 800 kg NPK 7:20:30),
 • nepravilno evidentiranje pri stroških veterinarja – v primeru nakupa zdravil, osemenitve je to samostojna postavka,
 • pomanjkljivo evidentiranje FFS (mora biti razčlenjeno po skupinah – herbicidi, insekticidi in fungicidi),
 • ni vpisanih splošnih stroškov (npr. registracije strojev, tehnični pregledi strojev itd),
 • nepravilno evidentiranje stroškov (npr. kot združevanja stroškov repromaterijala za jesensko setev.),
 • nepravilno vpisane prejete subvencije (ni vpisanih vseh ločenih postavk PP, OMD, KOPOP, dodatek za žita, zelena komponenta) – prejete subvencije ne smejo biti združene.

Izpostavljam tudi najpogostejše napake pri poročilu: Gibanje pridelkov:

 • spreminjanje merskih enot v poročevalskem obdobju,
 • zaloge na dan 31.12 niso enake zalogam na 1.1.,
 • ni vpisa poraba lesa na domu (gradbeni les in drva),
 • ni vpisana količina pridelka namenjeni setvi (žita – količine za pripravo semenskega materiala).

Najpogostejše napake pri poročilu: Gibanje živine:

 • nepravilno evidentiranje prehodov živali med starostnimi kategorijami),
 • neažurno vodenje stanja živali (porodi, poraba doma v gospodinjstvu),
 • neusklajenost vpisanih podatkov kot npr. nakup živali zaveden v poročilu: »Gibanje živali«, a v denarnem poročilu ni zaveden strošek nakupa živali.  
 1. Kako poteka zbiranje in obdelava podatkov FADN v času pandemije?

Zaposleni na KGZS Zavod MS smo delali od doma in komunikacija je potekala izključno po  elektronski pošti, telefonu. Imeli smo urejeni dostop do aplikacije FADN.

Dobra stran pandemije je bila, da je v ospredje prišlo do večje uporabe sodobnih tehnoloških pripomočkov ()

Tudi v bodoče se bo pri vodenju FADN ohranila tovrstna komunikacija s strankami. Namesto klasičnih predavanj (mladi prevzemniki, NKK izobraževanja) smo uvedli WEB seminarje, kot nov način svetovanja kmetijsko svetovalne službe.

Stranke zavezane za vodenje FADN naprošano da redno spremljajo našo spletno stran našega zavoda MS, kjer sproti objavljamo pomembne informacije.

FADN – Odstopna izjava

FADN – Sodelavci 2021 – kontaktni podatki

FADN – 2020 Zloženka

FADN – POROČILA excel-FADN – 2021- OSNOVA

Popisni list – 2021 – nove kmetije

Popisni list – 2021 – stare kmetije – OBVEZNIKI KGZ MS

Popisni list – 2022 – za kmetije v knjigovodstvu (nove kmetije)

Obrazec excel FADN_2022

Pripravil: koordinator za FADN na KGZ MS

                                     Robert Jelen