Finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2021

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V petek, 19.11.2021 je bil objavljen Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Ker bo rok za vložitev zahtevkov izredno kratek – 26. november 2021, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva, da potencialni upravičenci preverijo izpolnjevanje pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjene finančne podpore še pravočasno uredijo.  

Agencija poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki redijo kategorijo prašičev pitancev od 30 kilogramov dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev  oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kilogramov oziroma kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 181/2021, da oddajo zahtevek za dodelitev finančne pomoči.

Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči.

Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči izpolnjevati naslednje pogoje:

  • vpisan je v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2021;
  • na dan 1. februarja 2021 je sporočil podatke o staležu prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev;
  • kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
  • na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov. Pri dodelitvi podpore bo Agencija upoštevala tudi vse že morebitne dodeljene podpore iz naslova »de minimis« pomoči v zadnjih treh letih in podporo ustrezno zmanjšala, da kmetijsko gospodarstvo ne bo preseglo skupne pomoči 25.000 EUR v zadnjih treh (3) letih.

Povezava do odloka v Ul RS št. 181/2021: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021181.pdf

Zahtevke za dodelitev finančne pomoči lahko vlagatelji vložijo od 20.11.2021 do 26. novembra 2021, na naslov:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

s pripisom na kuverti: »Finančna pomoč pri reji prašičev 2021«

Pripravil: Simon Seči

print