Finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2021

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V veljavi bo Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Vlagatelji morajo zahtevke vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja od 20. novembra 2021 in najkasneje do 26. novembra 2021.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 19.11.2021 v Uradnem listu RS (UL RS št. 181/2021) objavilo Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Odlok je podlaga za izplačilo finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2021 z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji.

Vlagatelj zahtevka za finančno pomoč je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg oziroma kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj.

Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči.

Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči izpolnjevati naslednje pogoje:

  • vpisan je v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2021;
  • na dan 1. februarja 2021 je sporočil podatke o staležu prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev;
  • kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
  • na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Pri dodelitvi podpore bo Agencija upoštevala tudi vse že morebitne dodeljene podpore iz naslova »de minimis« pomoči v zadnjih treh letih in podporo ustrezno zmanjšala, da kmetijsko gospodarstvo ne bo preseglo skupne pomoči 25.000 EUR v zadnjih treh (3) letih.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, zato se zahtevki oddajajo od vključno 20. novembra 2021.

Vlagatelj mora izpolniti obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2021«, ki je priloga Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021:

  • podatki o vlagatelju
  • izjave vlagatelja in
  • izjava vlagatelja glede enotnega podjetja.

Obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2021«  mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev« do 26. novembra 2021.

Dopis ARSKTRP Objava Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021

Pripravil: mag. Aleš Horvat

print