Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

JernejAktualno

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski oziroma trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF.

 Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega oziroma trajnostnega znaka.

Upravičenci

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt, v kolikor je pridobil zadevni znak ali istega znaka za drugi nastanitveni objekt. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali za dva različna znaka za isti objekt.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 105.000,00 evrov.

Upravičeni stroški

Upravičeni so naslednji stroški:

  1. stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega oziroma trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
  2. stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak,
  3. stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski oziroma trajnostni znak.

Dokumentacija

  • Razpisna dokumentacija

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom JR okoljski oziroma trajnostni znaki.

Kontakt

gp.mgrt@gov.si

print