Ekološko kmetovanje (ukrep M11 ) je v aktualnem PRP 2014 -2020 samostojen ukrep, ki je namenjen podpori izvajanju praks ekološkega kmetovanja. Plačila v tem ukrepu so spodbuda kmetom, ki z izbiro ekološkega gospodarjenja opravljajo naloge skrbnika okolja in s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranjajo naravo, varujejo vode in tla, vzdržujejo krajino, zagotavljajo pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. Ker te aktivnosti predstavljajo dodatno ekonomsko obremenitev, se sredstva dodelijo tistim kmetom, ki prostovoljno izvajajo prakse in metode ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES in njenimi dopolnitvami.

Cilj naloge je usposabljanje kmetov, ki bodo oz. so vstopili v ukrep EK in je pogoj za uspešno izvajanje ukrepa v programskem obdobju 2014–2020, saj ekološko kmetovanje zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.

Glavne dejavnosti so priprava gradiv za predavatelje za izvedbo rednih usposabljanj, priprava gradiv za udeležence usposabljanj, izbor lokacij usposabljanj, seznanjanje in vabljenje vključenih ukrep Ekološko kmetijstvo, izvedba usposabljanj, vpis udeležencev usposabljanj in izpolnjenih anket v aplikacijo  »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev« ter priprava analize anket, izdaja potrdil udeležencem ter objava gradiv in video posnetkov.

Pričakovani rezultati so pridobljeno začetno oziroma dodatno  znanje o praksah ekološkega kmetovanja, ki zahtevajo specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.