KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA – KGZS – ZAVOD MURSKA SOBOTA

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Skrajšana oblika: KGZS-ZAVOD MS
Sedež: Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Pošta: 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 539 14 10
Fax: (02) 521 14 91
e-pošta: tajnistvo@kgzs-ms.si
Direktor: dr. Stanislav Kapun
Datum prve objave kataloga: 22.05.2007, večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je na strani KGZS-ZAVOD MS od leta 2003 dalje
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  https://www.kgzs-ms.si/
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS-ZAVOD MS

 1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

KGZS-ZAVOD MS je vpisan v sodni register 1/46-00 pri Okrožnem sodišču Murska Sobota in je pravni naslednik vseh pravnoorganizacijskih oblik KGZS-ZAVOD MS od njegove ustanovitve v obliki Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, ki ga je ustanovil Okrajni ljudski odbor v Murski Soboti z odločbo o ustanovitvi št. I – 4.957/1 – 1953  Leta 2001 je bila izvedena reorganizacija kmetijskih zavodov v Sloveniji in s tem datumom je KGZS-ZAVOD MS dobil novega ustanovitelja ter se preimenoval v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota.

KGZS-ZAVOD MS je bil registriran pod matično številko 5129940000 in šifro glavne dejavnosti Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 84.130.

Vizija KGZS-ZAVOD MS

Postati osrednja strokovna, svetovalna in izobraževalna inštitucija za kmetijstvo in razvoj podeželja v regiji.

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Seznam oddelkov na KGZS-ZAVOD MS:

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Oddelek za živinorejo
Oddelek osemenjevalno središče za plemenske bike
Oddelek osemenjevalno središče za plemenske merjasce
Oddelek za gozdarsko svetovanje
Oddelek za kemijske analize in raziskave
Oddelek finance in računovodstvo
Oddelek splošni posli
Raziskovalna enota
Organigram

Organi KGZS-ZAVOD MS: svet KGZS-ZAVOD MS, direktor, strokovni kolegij
KGZS-ZAVOD MS upravlja svet, ki ima 9 članov. Svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih imenuje ustanovitelj ter trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo delavci s tajnim glasovanjem, kot določa 16. in 17.člen Statuta
Člani sveta so na 1. konstitutivni seji dne 26.08.2013 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:
Predsednik: Danilo Rihtarič
Podpredsednik: Franc Žižek
Poslovanje KGZS-ZAVOD MS vodi direktor
Direktor KGZS-ZAVOD MS: dr. Stanislav Kapun (datum podelitve pooblastila: 2.07.2021)

Strokovni kolegij obravnava vprašanja s strokovnega področja dela zavoda, določa strokovne podlage za razvojne programe kmetijstva v regiji, daje mnenja glede posegov v kmetijski prostor, daje mnenja k sanacijam škod v kmetijstvu in gozdarstvu, ki so posledica naravnih nesreč, opozarja na škodljive posledice posameznih posegov v kmetijski prostor, predlaga izvedbo projektov, pomembnih za kmetijstvo v regiji, daje svetu zavoda strokovna mnenja in predloge k posameznim vprašanjem ter svetuje direktorju pri posameznih strokovnih odločitvah.

Kratek opis delovnega področja organa

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Kmetijsko svetovanje se je skozi zgodovino izvajalo v različnih organizacijskih oblikah. Sedanjo obliko organiziranosti je dobilo leta 1990. Najprej je služba delovala v okviru Uprave Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva (URSPK), ki je bila organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 1999 se je konstituirala zbornica in URSPK je začela delovati v njenem okviru kot sektor za kmetijsko svetovanje.

Kmetijsko svetovanje, ki ga izvaja kmetijska svetovalna služba, je usklajeno s temeljnimi cilji slovenske kmetijske politike, opredeljenimi s Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva in Programom reforme slovenske kmetijske politike. Usmerjena je h glavnim ciljem celostnega razvoja podeželja.

Naloge oddelka za kmetijsko svetovanje:

 • svetovanje na področju tehnološkega, gospodarskega in okoljevarstvenega opravljanja kmetijske dejavnosti,
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva (investicije, poslovni načrti, načrti razvoja območja),
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije in druge razpise), svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,
 • svetovanje o kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisih,
 • posebne storitve posameznim uporabnikom (poslovni načrti, vodenje davčnega knjigovodstva, pomoč pri uveljavljanju subvencij, certifikatno izobraževanje, tehnološki projekti, ureditveni načrti, strokovna mnenja, ekspertize, potrdila, cenitve),
 • izvedba projektov, ki so bili pridobljenih na osnovi javnih razpisov ,
 • izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah (FADN – spremljanje dohodkovnega položaja kmetij, statistični popisi in ocene, ocene škode po naravnih nesrečah, strokovni nadzor izvajanja programov, priprava regionalnih razvojnih programov za kmetijstvo, priprava programov urejanja zemljišč, strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov).

V okviru oddelka za kmetijsko svetovanje delujejo kmetijski svetovalci – specialisti in terenski svetovalci. Kmetijski svetovalci – specialisti strokovno delujejo po panogah ali strokovnih področjih na celotnem območju Pomurja: poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, govedoreja, prašičereja, travništvo, ekonomika in razvoj podeželja.

Terenski svetovalci in svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah delujejo na različnih lokacijah. Organizirani so v vseh štirih izpostavah. Vsak terenski svetovalec je odgovoren za strokovno delo s kmeti na svojem terenu, ki navadno obsega eno ali več katastrskih občin. Strokovno so terenski svetovalci in svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti  na kmetijah splošni svetovalci oziroma generalisti.

Oddelek za živinorejo

Kontrola proizvodnje in selekcija v govedoreji

Selekcijsko delo v govedoreji sega v leto 1927, ko je bilo v Nedelici ustanovljeno prvo selekcijsko društvo v Pomurju. Danes obsega selekcijsko delo kontrolo mlečne proizvodnje in kakovosti mleka po sistemu kontrole AT4 ter dnevni prirast mladega pitanega goveda. Od celotnega števila osemenjenih krav je v kontrolo proizvodnje zajetih okrog 75 procentov živali. Gre za najvišji delež v Sloveniji.

V Pomurju prevladuje svetlolisasta pasma govedi. V populaciji imamo manjše število krav črnobele pasme, rdečega holštajna in manjši delež mesnih pasem.

Pomurje je že od nekdaj znano po vzreji kakovostnih plemenskih telic lisaste pasme. Letno lahko s pomočjo selekcijske in kontrolne službe ponudimo tržišču kakovostne plemenske telice.

Kontrolna služba omogoča rejcem: mesečno meritve količine mleka, analize vzorcev mleka na vsebnost mlečne maščobe, mlečnih beljakovin, laktoze, suhe snovi, prisotnost antibiotikov,  somatskih celic in uree.

Kontrola proizvodnje in selekcija v prašičereji

Pomurje ima dolgoletno prašičerejsko tradicijo. Strokovna pospeševalna služba za Pomurje je že leta 1955 začela intenzivneje delati na vzreji hitro rastočega mesnatega prašiča, istega leta je bilo nabavljenih okrog sto svinj v tipu nemške žlahtne pasme oz. velikega jorkšira. Po letu 1970 so v Pomurju začeli uvajati genome nemške landrace pasme. 1973 je bil izdelan Osnovni koncept razvoja prašičereje na področju Pomurja, ki je bil zasnovan na osnovi selekcijskega programa prašičereje v Sloveniji.

Vzrejna središča so nosilci slovenskega selekcijskega programa (Slo-Hibrid). V slovenski selekcijski program so vključene štiri tradicionalne pasme, ena tujerodna in ena avtohtona pasma prašičev – krško-poljski prašič.

V Sloveniji prašičerejci izvajajo enotni rejski program, ki poleg opisa selekcijskih del vključuje tudi organiziranost rejcev, opise dobre živinorejske prakse ter delovanje služb in strokovnega sveta v prašičereji. Končni proizvod so tropasemski oz. štiripasemski križanci, katerih rast se zaključi pri 105 do 110 kg.

V Pomurju se lahko pohvalimo s petnajstimi vzorčnimi kmetijami in z dvanajstimi vzrejnimi središči, od katerih sta dve usmerjeni v vzrejo plemenskih merjascev, ostala pa v vzrejo plemenskih mladic.

Vzrejališče za plemenske bike

V letu 1963 je bila v Murski Soboti zgrajena prva testna postaja za direktni test bikov lisaste pasme v srednji Evropi. Ob ustanovitvi testne postaje je bila zmogljivost vzrejališča 35 živali. V letu 1981 se je kapaciteta povečala na 140 živali. Osnovni namen je vzreja najboljših plemenskih bikov lisaste pasme za potrebe osemenjevalnega centra in za naravni pripust v Sloveniji. Najpomembnejši pri odbiri bikovskih mater so rezultati kontrole proizvodnosti. Na podlagi laktacijskih ugotovitev na Biotehniški fakulteti v Ljubljani izračunavamo plemenske vrednosti (PV) za vsako kravo posebej. Za bikovske matere odbiramo nadpovprečne živali, ki odstopajo od plemenskega povprečja po PV in fenotipskih lastnostih. Pri odbiri živali (poleg proizvodnih lastnosti) dajemo velik poudarek še obliki živali, vimenu, nogam in življenjski dobi živali. Bikovke matere osemenjujemo s semenom najboljših elitnih bikov lisaste pasme. Uporabljamo najboljši genetski material za to pasmo v Evropi.

Z domačo rejo plemenjakov in z lastno selekcijo želimo čim prej doseči zastavljene rejske cilje za lisasto pasmo.

Osemenjevalno središče za plemenske bike

Kmalu po uvedbi osemenjevanja govedi v Pomurju v letu 1952 se je začelo tudi s pridobivanjem bikovega semena za potrebe osemenjevanja. Izgradnja osemenjevalnega središča in uvajanje novih tehnologij v proizvodnjo semena sta omogočila načrtno parjenje živali in smotrno izkoriščanje bikov.

Danes je osemenjevalno središče odobrena rejska organizacija, vključena v izvajanje rejskega programa. Z vpisom v evropski register osemenjevalnih centrov izpolnjujemo kriterije pridobivanja semena in delovanja na skupnem evropskem trgu.

Osnovni cilji so:

 • vključevanje bikov z visoko plemensko vrednostjo,
 • skrb za zdravje plemenjakov,
 • proizvodnja neoporečnega in kakovostnega semena z ustrezno oploditveno sposobnostjo,
 • distribucija semena v skladu z željami in potrebami rejcev,
 • izvajanje programa načrtnega osemenjevanja.

Pri izvajanju programa sodelujemo s selekcijsko službo, delovno skupino za ocenjevanje in odbiro bikov ter z drugimi institucijami, predvsem z Veterinarsko fakulteto, Biotehniško fakulteto in Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Seme mladih bikov lisaste pasme in tudi seme testiranih bikov in bikov drugih pasem ponujamo v Katalogu bikov za tekoče leto. Po priporočilih delovne skupine za ocenitev in odbiro bikov svetujemo, da se čim več krav osemeni s semenom mladih bikov. S tem pričakujemo večji selekcijski napredek, saj nam selekcijsko delo obeta, da bodo mlajše generacije boljše od starejših. Po osemenjevalnem programu za lisasto pasmo se obvezno osemenjuje vse plemenice s semenom mladih bikov tri mesece v spomladanskem in jesenskem obdobju. Testirani biki so namenjeni rejcem, ki želijo izboljšati eno ali več lastnosti, kot so mlečnost, vsebnost hranilnih snovi v mleku, telesne lastnosti, vime in noge.

Z aktivno vključitvijo v Evropski test mladih bikov že nekaj let sodelujemo pri izmenjavi semena med številnimi državami članicami Evropske zveze za lisasto pasmo.

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce

Umetno osemenjevanje je storitev, brez katere težko dosežemo napredek v proizvodnji. Trg zahteva kakovost. Uspešen pripust svinje s semenom kakovostnega merjasca pomeni začetek dobre in obetavne proizvodnje.

Izhodišče našega dela so zdravi plemenjaki. Le tako lahko ponudimo kakovostno in neoporečno seme. Za osemenjevalno središče veljajo zdravstvene in higienske zahteve ter strogi veterinarsko-sanitarni red. Rezultata sta priznanje in registracija Evropske skupnosti.

Osemenjevalno središče sodeluje pri izvajanju slovenskega rejskega programa v prašičereji. Pri tem sodeluje s selekcijsko službo ter z Veterinarsko in Biotehniško fakulteto. Plod sodelovanja je sprejemanje odločitev,  ki v prihodnosti zagotavljajo stalno in ekonomsko upravičeno proizvodnjo.

Naloge in storitve:

 • proizvodnja in distribucija svežega konzerviranega merjaščevega semena,
 • uporaba načina konzerviranja semena s podaljšano oploditveno sposobnostjo (7 dni),
 • ponudba opreme za umetno osemenjevanje ,
 • prodaja blokov za evidenco in poročanje, obdelava podatkov,
 • svetovanje,
 • skrb za zdravje plemenjakov,
 • sodelovanje v rejskem programu.

V osemenjevalnem središču imamo najboljše merjasce domače in tuje selekcije. V hlevu imamo šest genotipov živali: slovenska landrace linija 11, large white linija 22, pietrain, hibid 54 in 74 ter slovenska landrace linija 55.

Oddelek za kemijske analize in raziskave

Ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je z razširjanjem dejavnosti takrat Živinorejsko-veterinarskega zavoda, predvsem z uvedbo kmetijskega svetovanja, pokazala jasna potreba po poglobljenem strokovnem delu. Intenzivno kmetovanje je zahtevalo številne podatke o kakovosti krme, vpogled v presnovo in njeno spremljanje ter podobno. Iz potreb prakse in stroke je vzniknila ustanovitev lastnega laboratorija, ki je začel delovati leta 1980. Najprej so se izvajale analize krme in krmnih mešanic za potrebe pomurskih mešalnic. Ob uvajanju nove in zmogljivejše analizne opreme je laboratorij zmogel ponuditi storitve tudi drugim naročnikom zunaj Pomurja.

Laboratorij danes obvlada vsa pomembna področja agrokemije:

 • analize krme in krmnih mešanic, krmnih dodatkov,
 • analize zemlje,
 • analize mleka, vina, vode,
 • drugo.

Po uvedbi novih zakonskih predpisov za mešalnice smo edini laboratorij v Sloveniji, ki opravlja test homogenosti in navzkrižne kontaminacije.

Razpolagamo z atomsko absorpcijo, UV-VIS spektrofotometrijo, razklopom Kjeldahl in Soxhlet, tehniko NIR ter z drugo vrhunsko opremo, ki je nujno potrebna, da so naši podatki točni in pridobljeni hitro. Prav ekspeditivnost in natančnost sta najpomembnejši odliki oddelka. Tako nas poznajo po vsej Sloveniji, pa naj si bo to zaradi koriščenja naših analiznih storitev ali zaradi drugih strokovnih stikov.

S strokovno poglobitvijo in razširitvijo dela je laboratorij leta 1994 prerasel v raziskovalni oddelek. Usmerili smo se v reševanje zahtevnejših, vendar aplikativnih raziskovalnih nalog. Doslej smo razrešili že več problemov iz prakse, kot so problemi siliranja krme, naravne kislosti mleka, pojav ostankov HCB v mleku, … Prav tako smo sodelovali pri številnih magistrskih in doktorskih raziskovalnih nalogah strokovnjakov iz drugih inštitucij.

Z interdisciplinarnim delom smo leta 1997 razvili lasten tržni izdelek. Vinotest K+S je namenjen vinarjem za kontrolo vsebnosti žvepla in kisline v vinu. Na trgu se je uveljavil, saj je test enostaven in priročen.

KGZS-ZAVOD MS, Oddelek za kemijske analize in raziskave je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-106 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Sklic na akreditacijo se nanaša na poročanje rezultatov za maščobe, beljakovine in laktozo (ISO 9622:2013).

Oddelek se aktivno vključuje v organizacijo vsakoletnega dvodnevnega posvetovanja o prehrani domačih živali Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, ki jih organizira KGZS-ZAVOD MS. Slednji so prerasli v posvetovanje z močno mednarodno predavateljsko udeležbo in velikim številom slušateljev.

 1. b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

dr. STANISLAV KAPUN, direktor

Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

02 539 14 12, 031 703 603, e-pošta: stanko.kapun@kgzs-ms.si

 1. c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja  organa

Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika na katere so pri izvajanju programa vezane službe KGZS-ZAVOD MS:

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 55/03)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01, 37/04, 98/04, 14/07, 35/07)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 86/04, 40/07, 36/10)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 126/07, 65/08, 8/10)
 • Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97, 16/01) in 105/06)
 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04, 86/04, 25/05, 41/09)
 • Zakon o varstvu okolja (41/04)
 • Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 2/04, 36/04, 128/06)
 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS, št. 71/10)
 • Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/10
 • Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04, 69/04, 26/08)
 • Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03 in 29/04, 53/08
 1. d Seznam splošnih aktov KGZS-ZAVOD MS
 • Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota (Uradni list RS, št. 122/00)
 • Statut Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota (sprejet 26.07.2001, sprememba 12.09.2005)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KGZS-ZAVOD MS (sprejet 07.05.2010)
 • Opisi delovnih mest (sprejeti 07.05.2010)
 • Katalog delovnih mest (sprejet 07.05.2010)
 • Pravilnik o delovnih razmerjih (sprejet 12.09.2005)
 • Pravilnik o računovodstvu (sprejet 26.02.2010)
 • Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in o evidencah javnih naročil male vrednosti (sprejet 10.05.2007)
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (sprejet 22.05.2007)
 • Poslovnik o delu sveta Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, 12.09.2005
 1. e  Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 1. f Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov
 • Podatki o kadrovskem poslovanju KGZS-ZAVOD MS
 • Podatki o področni zakonodaji
 • Podatki o dejavnosti
 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil
 1.  Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna preko spleta.

Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika (internet Explorer, Mozilla, Netscape ipd.)

 1.  Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 • Podatki o upravi in zaposlenih
 • Podatki o dejavnosti
 • Program dela in finančni načrt KGZS-ZAVOD MS
 • Letna poročila KGZS-ZAVOD MS