Ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je z razširjanjem dejavnosti takratnega Živinorejsko-veterinarskega zavoda, predvsem na področju kmetijskega svetovanja, pokazala jasna potreba po poglobljenem strokovnem delu: intenzivno kmetovanje je zahtevalo številne podatke o kakovosti krme, vpogled v presnovo in njeno spremljanje ter podobno. Tako je iz potreb prakse in stroke vznikla ustanovitev lastnega laboratorija, ki je pričel z delom v letu 1980. Najprej so se izvajale analize krme in krmnih mešanic za potrebe pomurskih mešalnic, ob uvajanju nove in zmogljivejše analizne opreme, pa je laboratorij zmogel ponuditi svoje storitve tudi drugim interesentom izven Pomurja.

Dvom in nasprotno mišljenje sta prva kal raziskovanja in znanosti. Prav raziskovanje in preučevanje posamezne materije predstavlja osnovo za nadgradnjo uspešnega strokovnega dela. Kemijska analitika je iz tega vidika ena od pomembnejših panog v kmetijstvu, meritve so prvi pogoj za dvig kakovosti katerihkoli izdelkov ali proizvodov. Dokler nimamo točnih kvantitativnih kemijskih analiznih podatkov o tem, kakšna je naša zdajšnja kakovost krme, tudi v prihodnje ne bomo proizvajali krme bistveno boljše kakovosti. Šele ob pridobitvi točnih podatkov zdajšnjega stanja, ob postavljenih jasnih ciljih ter seveda ob poznavanju in obvladovanju vsaj glavnih vplivnih dejavnikov na kakovost, bomo mogli kaj storiti za njen dvig. Točni analizni podatki so torej temelj, na katerem šele lahko gradimo kakovost proizvodov in ekonomsko proizvodnjo.