Sprejem vzorcev: od ponedeljka do petka od 7.00 do 9.30 in od 10.30 do 13.30 ure.

1          METODE PRESKUŠANJA

 • Za določanje kemijske sestave vsebnosti maščob, beljakovin, laktoze, suhe snovi brez maščob, sečnine in zmrziščne točke v mleku, uporabljamo aparaturo DairySpec FT Bentley, ki deluje na principu metode infrardeče spektrometrije, standardizirane po mednarodnem standardu ISO 9622:2013/IDF 141:2013.
 • Za določanje števila somatskih celic uporabljamo aparaturo Somacount FC Bentley, ki deluje na principu pretočne citometrije, standardizirane po mednarodnem standardu ISO 13366-2/IDF 148-2:2006.
 • Za določanje skupnega števila mikroorganizmov (SŠMO) uporabljamo aparaturo BactoCount IBC Bentley, ki deluje na principu pretočne citometrije, standardizirane v povezavi z mednarodnim standardom ISO 16297:2013/IDF 161:2013.
 • Ugotavljanje zaviralnih snovi z BRT (The brilliant black reduction) testom, na osnovi spremembe redox potenciala.
 • Test zgodnjega ugotavljanja brejosti v mleku krav in koz (encimsko-imunoadsorpcijska analiza – ELISA za ugotavljanje brejosti preko glikoproteinov (PAG-telesa) v mleku).
 • Določanje zmrziščne točke s krioskopom (referenčna metoda – ISO 5764/IDF 108:2009) – Cryoscope C1A automat.

2          NAVODILA ZA VZORČENJE

Lončki, v katere se vzorči mleko, morajo biti čisti in suhi ter primerno veliki (volumen lončka 65 ml). Za potrebe mikrobioloških preiskav (skupno število MO) morajo biti še sterilni*.

Oprema za vzorčenje mora biti čista in suha (obvezno sterilna pri vzorčenju za mikrobiološke preiskave) ter dovolj velika, da se mleko učinkovito premeša (zajemalka).

*Lončke in opremo lahko steriliziramo tudi tako, da jih prekuhamo na 100 ºC ali razkužimo z etanolom.

Priporočen potek mešanja:

 • V malih posodah – mešalo je potrebno najmanj 10-krat spustiti do dna in ga dvigniti proti površju, da se ustvari krožno gibanje. Najboljši rezultati mešanja se dosežejo v globini, ki ustreza sedmim desetinam polnilne višine. Priporočen naklon mešala je 5 do 20 stopinj.
 • V velikih posodah – mleko mešamo z vgrajenim mešalom najmanj 5 minut. Če je v bazenu manj kot 15 % mleka, je potrebno mešati ročno.
 • V več posodah – vsebina vsake posode se premeša in iz vsake posode odvzame reprezentativni del. Če se vzorci iz posameznih posod ne preskušajo posamično, jih premešamo, da pripravimo skupni vzorec in vzorčimo nato iz tega skupnega vzorca.

Količina odvzetega vzorca mora biti najmanj 30 ml (1/2 lončka)!

LONČEK ZA VZORČENJE NE SME BITI NAPOLNJEN Z MLEKOM DO VRHA,

ker se lahko v tem primeru na pokrovček prilepi maščoba, kar lahko vpliva na točnost rezultata in hkrati povzroča težave pri mešanju.

Vzorec mora biti čist oz. brez nečistoč, lahko je konzerviran s konzervansom.

3          HRANJENJE IN TRANSPORT VZORCEV TER ZAVIRALNI KRITERIJI

Hranjenje in transport vzorcev ne smeta bistveno vplivati na stanje vzorca, le-ta mora ohraniti lastnosti, ki jih je imel v času vzorčenja, kar pomeni, da mora biti vzorec od odvzema do analize zaščiten pred kvarjenjem s hlajenjem:

 • NEKONZERVIRANI VZOREC od 0 ºC do 6 ºC (čas med vzorčenjem in analizo maksimalno 72 ur),
 • KONZERVIRANI VZOREC od 0 ºC do 25 ºC (čas med vzorčenjem in analizo maksimalno 8 dni),

Takšno temperaturo je potrebno vzdrževati ves čas do dostave v laboratorij.

Med prevozom mora stranka zagotoviti, da so vzorci zaščiteni pred direktno sončno svetlobo, da niso izpostavljeni močnim vonjavam in da so primerno hlajeni.

PRIPOROČAMO TRANSPORT VZORCEV V STIROPORNI/IZOLIRANI ŠKATLI ALI V HLADILNI TORBI. V OBEH PRIMERIH NAJ STA OBLOŽENI Z ZAMRZNJENIMI HLADILNIMI TELESI ALI NASUTI Z LEDENIMI KOCKAMI.

Priporočljivo je, da se v laboratorij dostavijo čim bolj sveži vzorci (v času 24 ur od odvzema vzorca).

 • Za analizo maščob, beljakovin, laktoze, suhe snovi brez maščobe, sečnine (uree) in zmrziščne točke

Nekonzerviran vzorec mora biti med transportom v laboratorij hranjen na temperaturi med 0 ºC in 6 ºC, konzerviran vzorec pa do 25 ºC.

Za določitev zmrziščne točke mora biti vzorec NEKONZERVIRAN!

 • Za analizo somatskih celic

Nekonzerviran vzorec mora biti med transportom v laboratorij hranjen na temperaturi med 0 ºC in 6 ºC, ni pa priporočljivo, da vzorec zamrzne. Vzorec je ob teh pogojih obstojen 96 ur (4 dni).

Konzerviran vzorec mora biti med transportom v laboratorij hranjen na temperaturi med 0 ºC in 25 ºC.

Vzorce moramo konzervirati čimprej po vzorčenju, najkasneje 24 ur po vzorčenju, do takrat pa morajo biti nekonzervirani vzorci hranjeni na temperaturi med 0 ºC in 6 ºC.

 • Za analizo skupnega števila mikroorganizmov

Nekonzerviran in konzerviran vzorec mora biti med transportom v laboratorij hranjen na temperaturi med 0 ºC in 6 ºC. Vzorec mora biti čimprej dostavljen v laboratorij (v 24. urah). Vzorec se lahko tudi zamrzne in hrani do 7 dni.

 • Za ugotavljanje zaviralnih snovi (antibiotika)

Vzorec mora biti med transportom v laboratorij hranjen na temperaturi med 0 ºC in 6 ºC ali zamrznjen, in nekonzerviran.

4          KRITERIJI ZA ZAVRNITEV VZORCA

Laboratorij lahko prinesen vzorec zavrne, če je:

 • kisel,
 • nakisan,
 • temperatura vzorca neustrezna (previsoka ali prenizka (zamrznjen)),
 • vzorec onesnažen (kontaminiran),
 • količina vzorca neustrezna za analizo (premalo vzorca ali preveč napolnjen lonček).

Zahteve za vzorčenje, hranjenje, prevoz in ravnanje z vzorci so povzete po naslednjih standardih in Uradnem listu Republike Slovenije:

 • ISO 707:2008/IDF 50:2008
 • ISO 13366-2:2006/IDF 148-2:2006
 • ISO 5764:2002/IDF 108:2002
 • UL RS 92/2009

ODSTOPANJE VZORCA OD ZAHTEVANIH POGOJEV LAHKO VPLIVA NA TOČNOST REZULTATOV!

LABORATORIJ NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI GLEDE VZORČENJA NITI GLEDE RAVNANJA, HRANJENJA IN PREVOZA VZORCEV MLEKA DO PREVZEMA V LABORATORIJU.

.

5          SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

Vsi vzorci mleka morajo biti označeni tako, da jih je možno brez težav identificirati.

Spremljati jih mora zapisnik iz katerega so jasno razvidne oznake vzorcev, datum odvzema vzorca, želene preiskave in naslov odjemalca. Če zapisnika ni ali če vzorec dostavi individualni odjemalec, se mora izpolniti laboratorijski obrazec za sprejem vzorca.

 

6          ROK ZA IZVEDBO ANALIZ

Analize vzorcev mleka so opravljene v najkrajšem možnem času (še isti ali naslednji delovni dan) oziroma nekonzervirani vzorci najkasneje v 72. urah, konzervirani vzorci pa najkasneje v 8. dneh po datumu vzorčenja (če so pravočasno dostavljeni v laboratorij).

V primeru odstopanj vzorca (pregreti vzorci, zamrznjeni vzorci, kisli vzorci, umazani vzorci, nepravočasna dostava, vzorci brez oznake, …) oseba, ki vzorce sprejme, obvesti odgovorno osebo (odjemalca/naročnika/stranko), ki odloči ali bomo take vzorce analizirali ali ne. V primeru, da se vzorci kljub odstopanju analizirajo, ta ista odgovorna oseba to potrdi s svojim podpisom!

7          PODPOGODBENIKI

V primeru nepredvidenih okoliščin (preobremenitve, okvare,…) izvede metodo preskušanja podpogodbenik:

 • Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 PETROVČE
 • KGZS – Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 PTUJ

8          PODAJANJE REZULTATOV

KGZS-ZAVOD MS, Oddelek za kemijske analize in raziskave je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-106 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Sklic na akreditacijo se nanaša na poročanje rezultatov za maščobe, beljakovine in laktozo (ISO 9622:2013).

Parameter Enota Merilno območje  Območje akreditiranega preskušanja
MAŠČOBA g/100 g 0,5 – 15 g/100 g 1,7 – 5,2 g/100g
BELJAKOVINE g/100 g 0,5 – 10 g/100 g 2,9 – 4,2 g/100g
LAKTOZA g/100 g 0,5 – 10 g/100 g 4,0 – 4,8 g/100g

Neakreditirane metode

Parameter Enota Merilno območje
SUHA SNOV BREZ MAŠČOBE g/100 g 5 – 20 g/100 g
ŠTEVILO SOMATSKIH CELIC SC x1000/ml 0 – 10.000.000 SC/ml
SEČNINA mg/100 ml 10 – 100 mg/100 ml
ZMRZIŠČNA TOČKA °C -0,450 do -0,600 °C
ZMRZIŠČNA TOČKA

(Krioskop – referenčna metoda)

°C -0,408 do -0,600 °C
SKUPNO ŠTEVILO MIKROORGANIZMOV (SŠMO) oz. CFU-kolonije CFU x1000/ml 3.000 – 1.000.000 CFU/ml
DOLOČANJE ZAVIRALNIH SNOVI (ANTIBIOTIKOV) + / –

(+ pozitivno, vzorec vsebuje zaviralne snovi – antibiotik)

(- negativno, vzorec ne vsebuje zaviralnih snovi  – antibiotika)

/
TEST ZGODNJEGA UGOTAVLJANJA BREJOSTI V MLEKU KRAV IN KOZ S-N vrednost:

<0,100 – NI BREJA

≥0,100 in <0,250 -PONOVITEV

≥0,250 – BREJA

/

9          ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI REZULTATOV

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizira:

 • Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale
 • Kmetijski inštitut Ljubljana, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
 • Muva-Kempten, Ignaz-Kiechle Strasse 20, 87437 Kempten/Allgäu, Nemčija

Kalibracijo in preverjanje Combi Bentley instrumenta izvajamo enkrat na mesec. Referenčne vzorce nam pošilja Inštitut za mlekarstvo in probiotike.

Redni servisi na instrumentih se izvajajo vsaj 2-krat letno, izvajajo pa jih pooblaščeni serviserji Indihar CO d.o.o. in Bentley Magyarorszag Kft.

Na vsakih 50 vzorcev izvedemo meritev kontrolnega vzorca (vzorec z znanimi vrednostmi).

10      ZGODNJE UGOTAVLJANJE BREJOSTI KRAV IN KOZ V MLEKU – NAVODILA

 • Vzorčenje

Vzorec mleka mora biti odvzet 28. dan ali več po osemenitvi in najmanj 60 dni po zadnji telitvi. Analizirajo se lahko sveži ali zamrznjeni vzorci, konzervirani ali nekonzervirani.

Neprimerni vzorci (kisli, zakisani, kosmičasti, kontaminirani) lahko vplivajo na pravilnost rezultatov.

Za test brejosti se lahko uporabijo tudi vzorci vzorčeni za AT kontrolo (selekcijski). Takšne vzorce mora spremljati Zapisnik za analizo brejosti, na lončkih pa morajo biti jasne in vidne oznake. Pomembno pri tem je, da se vzorci ne pomešajo in da pripadajo ustrezni živali.

Ne priporočamo pa, da se za test brejosti uporabljajo vzorci robotske molže, ker lahko pride pri robotu do navzkrižne kontaminacije vzorcev in rezultati ne bodo ustrezni. V takšnem primeru je bolje, da so živali pomolzene ročno.

 • Interpretacija rezultatov

Pred interpretacijo je pomembno, da zagotovimo:

 • število dni po zadnji osemenitvi (≥28 dni),
 • število dni po zadnji telitvi (≥60 dni).

Lažno pozitivni rezultati so lahko posledica:

 • telitve, ki se je zgodila v zadnjih 60 dneh ali
 • odmrtja zarodka ali fetusa v času vzorčenja.

V primeru pozitivnih rezultatov med ≥0,100 in <0,250 (re-check) (med 28. in 45. dnem po osemenitvi) lahko sklepamo, da je prisotno tveganje za smrt/odmrtje zarodka. Predlagamo, da se vzorčenje ponovi po 2. tednih in ponovno opravi test. Če je poteklo več kot 45. dni od osemenitve, se pri vrednostih ≥0,100 smatra, da je žival breja in testa ni potrebno ponoviti.

11        KONTAKTNI PODATKI

 

KGZS – ZAVOD MURSKA SOBOTA

Oddelek za kemijske analize in raziskave – Laboratorij za analize mleka

Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Telefon: (02) 539 14 41

E-pošta: mleko.ms@kgzs-ms.si

.

Vodja oddelka: mag. Tatjana ČEH

Vodja kakovosti: Sabina VAJS

Rolo MLEKO