KGZS – Zavod MS deluje na območju Pomurja. Pokrajina se razprostira v severovzhodnem delu Slovenije ter meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Ravninski del ob Muri je tipična obrobna panonska ravnica. Reka Mura deli pokrajino na Prekmurje in Prlekijo. Ob rečnih bregovih se razprostirajo rodovitna kmetijska zemljišča, ki jih na severu obdaja gričevnat svet. Značilnost pokrajine je visok delež kmečkega prebivalstva. Gre za najbolj izrazito kmetijsko pokrajino v Sloveniji. Pomurje sicer pokriva samo 6,6 % slovenskega ozemlja, kljub temu pa je na tem območju 22 % njiv in vrtov, 13 % sadovnjakov, 12 % vinogradov ter 8 % travnikov in pašnikov.
KGZS – Zavod MS je eden od osmih zavodov, ki sestavljajo Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. KGZ Murska Sobota je regijski zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva ter drugih nalog, ki so v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.
Zaposleni delajo na oddelkih za kmetijsko svetovanje in živinorejo, v izpostavah (Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota) in v drugih strokovnih dejavnostih (osemenjevalno središče za plemenske bike, osemenjevalno središče za merjasce ter oddelek za kemijske analize in raziskave).

Naše poslanstvo
Skrb za urejeno kulturno krajino z ohranjanjem poseljenosti podeželja. Strokovno svetovati in izobraževati uporabnike v kmetijski dejavnosti, hkrati pa jih oskrbeti z najkakovostnejšim genetskim materialom za živinorejo.

Naša vizija
Postati osrednja strokovna, svetovalna in izobraževalna inštitucija za kmetijstvo in razvoj podeželja v regiji.

Naše premoženje
Znanje, izkušnje, poznavanje podeželja in prilagodljivost.

Široka kadrovska zastopanost, visoka strokovna usposobljenost, marljivost in prizadevnost omogočajo, da uspešno izvajamo ukrepe kmetijske politike vlade Republike Slovenije in preostale naloge na javnem področju. Sodobno opremljena laboratorijska tehnika omogoča hitro servisiranje in posredovanje natančnih podatkov pri vodenju proizvodnje ter raziskovalnem in svetovalnem delu.
Poznavanje podeželja in splošnih smeri razvoja kmetijstva nam omogočajo investicijsko projektno načrtovanje na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih ter pri različnih projektih razvoja podeželja. S svojo prilagodljivostjo in strokovnostjo znamo upravičiti pričakovanja partnerjev in uporabnikov naših storitev.