Obnova travinja

JernejAktualno

Za obnovo travinja se odločimo zaradi zmanjševanja pridelka zelinja na enoto površine. Gre za posledico propadanja trav in detelj, v prazna mesta pa se naselijo manj vredne trave in zeli. Do zredčitve sklopa pride predvsem, zaradi pogoste in enostranske rabe.

Najprimernejši čas za obnovo travne ruše je mesec september. Za Slovenijo z izvzemom Gorenjske to velja med 10. in 20. septembrom. V tem obdobju se ozračje delno ohladi, pleveli predvsem enoletni semenski, ki rabijo toploto za razvoj pa nimajo več moči v razvoju.

Če se odločimo za dosejavanje manjkajočih trav in detelj je v drugi polovici avgusta čas, da travinje temeljito pregledamo. Če tega opravila nismo vešči sami, se posvetujmo s svojim področnim kmetijskim svetovalcem.

• Če je travna ruša močno zapleveljena, je potrebno površino tretirati s selektivnim herbicidom. Najpogosteje se v prazna mesta naselijo širokolistne zeli (ščavje, rman, trpotec, regrat itd..). Le te je potrebno zatirati s selektivnimi herbicidi, ki delujejo na širokolistne plevele. Svetujem, da uporabljate samo v Sloveniji registrirane preperate. V kolikor je tudi prisotna v botanični sestavi bela detelja, je potrebno poudariti, da bo prizadeta tudi le-ta. Po treh tednih tretiranja lahko travno rušo v živo pokosimo.
• Pred dosejavanjem je potrebno opraviti kemično analizo zemlje. Če so tla siromašno založena, je potrebno setvišče založno dognojiti s osnovnimi hranili. Najpogosteje so predvsem na območjih s klastičnimi sedimenti (glina, prod) tla kisla, zato jih je potrebno apniti. Količina potrebnega kalcija je navedena na izvidu.
• Pred dosejavanjem manjkajočih trav in detelj je potrebno obstoječo rušo temeljito v živo pokositi ter organske ostanke odstraniti. Namreč prisotna organska snov moti setev mešanice.
• Najpogosteje se pri setvi poslužujemo mešanic na osnovi trpežnih ljuljk. V praksi nismo nikoli vključevali v dosejavanje bele detelje, ker je le-te bilo preveč v botanični sestavi. Na ha sejemo cca. 20 kg mešanice.
• Setev opravimo s specijalno sejalnico za dosejavanje trav.

Če se odločimo za totalno obnovo in zato se odločimo v primeru prekomerne zapleveljenosti travne ruše s koreninskimi pleveli (ščavje, gabez, pirnica), površino tretiramo z enim od registriranih totalnih hebricidov.

• V nadaljevanju veljajo enaki postopki, kot pri dosejavanju travne ruše.
• Na ha sejemo 40 kg semena TDM, izbor vrst v mešanici je odvisen od vrste tal.
• Setev opravimo z žitno sejalnico na medvrstno razdaljo 12 cm.
• Po setvi sledi valjanje posevka.

Dr. Stanko Kapun
Spec. za trav. in prid. krme

print