Obvestilo vinogradnikom – vinarjem

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vlada RS je na svoji 31. dopisni seji dne 30.4.2020 sprejela Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 (Odlok). Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.61/2020).

Kratek povzetek podajamo v nadaljevanju:

 Da bi se ublažile posledice trenutnih razmer, je Vlada RS sprejela Odlok, ki določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

 Nadomestila se dodelijo po pravilih Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenega s Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1).

Vlagatelji so lahko nosilci kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki so bili na dan 16. marec  2020 vpisani v register za dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina, pa tudi nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so  člani zadruge in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja.

 Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.

Pogoji:

Upravičenec – vlagatelj  mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

-na dan 16. marec 2020 mora biti vpisan v register in v registru imeti  prijavljeno dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina;

-na dan 16. marec 2020 mora v registru imeti prijavljenih vsaj 3.700 litrov vina letnika 2019;

-ne sme biti izključen iz prejemanja podpore po tretjem odstavku 41.a člena Zakona o kmetijstvu;

-na dan oddaje zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;

-na dan oddaje zahtevka mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;

-za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

 Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so  člani zadruge in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja, pa morajo biti, ne glede na prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka, na dan 16. marec 2020 vpisan v register in  po podatkih registra pridelati vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva (629,21 €/ha), na katerih se prideluje grozdje za proizvodnjo vina. Metodologija izračuna finančnega nadomestila je določena v 7. členu Odloka. Najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem odloku, ne sme presegati 20.000 €, isti upravičenec pa lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat. Površina vinograda je povprečje površin v Registru pridelovalcev grozdja in vina na dan 1. avgust 2017,2018, 2019.

Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona COVID-19, ni upravičen do finančnega nadomestila po 74. členu Zakona COVID-19.

 Postopek za pridobitev finančnih sredstev poteka tako, da bo ARSKTRP nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so bili 16. marca 2020  vpisani v register, imeli prijavljeno dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina in imeli v registru prijavljenih vsaj 3.700 litrov vina letnika 2019, bo  najpozneje do 8. maja 2020 poslala predtiskani obrazec »Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka. Ko upravičenec vrne na agencijo podpisan predtiskani obrazec (najkasneje do 15. maja 2020), se ta šteje za zahtevek za finančno nadomestilo.

Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so  člani zadruge in imajo z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja, pa morajo zahtevi za nadomestilo priložiti tudi pogodbo.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri Ernestu Novaku, na telefon 02 539 1435 ali 031 703 607 !

Ernest  Novak

print