Osemenjevalni center za plemenske bike in vzrejališče mladih bikov lisaste pasme v Murski Soboti sta s svojo dejavnostjo vpeta v okolje, ki  je tradicionalno vezano na rejo lisaste pasme govedi. Skozi desetletja se je v Pomurju in severovzhodnem delu Slovenije to pasmo oplemenjevalo in prilagajalo njen tip pogojem in tehnologiji reje. Danes lisasto pasmo odlikuje visok genetski potencial in je namenjena tako prireji mleka kot mesa, zato je zanjo pripravljen rejski program v obeh tipih. Živali lisaste pasme zagotavljajo dobro mlečnost, visoko vsebnost beljakovin in mlečne masti, hiter iztok mleka, nizko število somatskih celic, dobra vimena, korektne noge, lahke telitve, visok dnevni prirast, dobre pitovne in klavne lastnosti, visok delež mesa, odlična kakovost mesa, obsežne, vitalne in dolgožive živali z visokim genetskim potencialom, ki ga prenašajo doma vzrejeni plemenski biki lisaste pasme z osemenjevanjem v široko populacijo plemenic.

Selekcijsko delo temelji na odbiri ženskih živali za pleme in parjenju teh z izbranimi plemenjaki, ki ustrezajo zahtevam rejcev glede na njihovo usmeritev in tip živali. Bistvo načrtnega parjenja je izbrati seme takega bika, katerega potomke izkazujejo odlične rezultate tako v prireji mleka , kakor tudi pri oceni zunanjosti. Vendar pa moramo ob tem paziti na stopnjo sorodstva med izbranimi linijami bikov in med linijami, ki so že zastopane v populaciji lisaste pasme v Sloveniji. Še posebej je to pomembno, ko se v okviru strokovnih služb odločamo o nakupu semena elitnih bikov za osemenjevanje bikovskih mater in za potrebe rejcev z nadpovprečnimi rejskimi rezultati, ki želijo izboljšati proizvodne lastnosti oziroma lastnosti telesnih ocen pri svojih živalih. Rejci imajo na voljo za osemenjevanje svojih plemenic vsako leto paleto različnih kombinacij najboljših linij, ki jih lahko izbirajo glede na namen in dolgoročni cilj v čredi.

Živali, ki jih redimo v vzrejališču mladih bikov lisaste pasme v Murski Soboti so potomci parjenja med tako izbranimi elitnimi očeti in kravami – bikovskimi materami s proizvodnimi rezultati in telesnimi lastnostmi, ki ustrezajo rejskim ciljem za določeni tip (mleko oz. meso).
Mladi biki, ki presegajo povprečje rezultatov pridobljenih v direktnem testu, ustrezajo kriterijem zunanjosti in oploditvene sposobnosti, so odbrani za izvajanje osemenjevanja za nadaljnje testiranje. Proizvodnja njihovega semena se za potrebe izvajanja progenega testa opravlja na Osemenjevalnem centru v Murski Soboti. Z zaupanjem v njihove lastnosti in z rabo semena v skladu z rejskim programom in priporočili strokovnih služb, lahko od mladih bikov pričakujemo selekcijski napredek, ki je v povprečju večji kot pri testiranih bikih. Od slednjih pričakujemo predvsem izboljšavo posameznih lastnosti, pač glede na potrebe, ki jih zaznamo v reji. Vsi biki in bikovske matere imajo visok genetski potencial za prirejo mleka in mesa in izhajajo iz osnovnih linij lisaste pasme.

Pravilna izbira in uporaba doma vzrejenih plemenjakov lisaste pasme  zagotavlja rejcu zanesljiv napredek, dohodek in uspeh tudi v prihodnje.
Poleg javne predstavitve mladih bikov, ki so odbrani za osemenjevanje v tekočem letu, Osemenjevalni center v Murski Soboti v sodelovanju z drugimi strokovnimi institucijami, vsako leto izda katalog bikov, v katerem so predstavljene ocene plemenskih vrednosti in vse izbrane lastnosti pomembne za odločitev ob osemenjevanju.