Poročanje dohodka iz dopolnilnih dejavnosti na upravno enoto

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Radio Ognjišče, dne: junij 2016

Kapun Maršik Jožica, koordinatorka za DDD

Svetovalci na kmetijsko gozdarskih zavodih smo nosilce dopolnilnih dejavnostih že v lanskem letu opozarjali na novosti, ki jih prinaša v letošnjem letu Zakon o kmetijstvu in Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kljub temu, bi želela spomniti vse nosilce dopolnilnih dejavnosti, da so dolžni po Zakonu o kmetijstvu do 30. junija sporočiti na Upravno enoto podatek o doseženem dohodku iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji za preteklo leto. Tako mora višino dohodka sporočiti tudi tisti nosilec, ki je v preteklem letu pred zaključkom leta prenehal z opravljanjem dopolnilne dejavnosti. Zakon v 99. členu pravi, da je dohodek razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki. Kot dohodek iz dopolnilne dejavnosti pa se šteje delež dohodka, ki pripada dopolnilni dejavnosti. Če nosilec dopolnilne dejavnosti opravlja več dopolnilnih dejavnosti sporoči dohodek za vse dejavnosti skupaj. Če pa je na kmetiji več nosilcev dopolnilnih dejavnosti, pa mora vsak na upravno enoto sporočiti dosežen dohodek iz svoje dopolnilne dejavnosti.  Upravna enota potem v postopku preverjanja sešteje vse dosežene dohodke iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Tako seštevek vseh dohodkov iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih letnih plač na zaposlenega v republiki Sloveniji v preteklem letu, na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Povprečna plača je v letu 2015 v Sloveniji znašala 18.670,68 EUR.

Zakon o kmetijstvu v 99. členu določa način ugotavljanja deleža dohodka, ki pripada vsem dopolnilnim dejavnostim na kmetiji glede na obliko obdavčitve oziroma način ugotavljanja dohodka iz dejavnosti. Podatki o dohodku se pridobijo iz davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki ga je moral nosilec dopolnilne dejavnosti predložiti finančni upravi do 31. marca za preteklo koledarsko leto. Zato dobijo nosilci potrebne podatke za poročanje od tistega, ki vodi knjigovodstvo za kmetijo. Seveda pa lahko nosilci dopolnilnih dejavnosti dobijo potrebne nasvete tudi od svetovalk za dopolnilne dejavnosti na kmetijsko gozdarskih zavodih.

 

Pripravila: Jožica Kapun Maršik

print