Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ljubljana, 22. 3. 2018 – MKGP skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj (URSVHVVR) ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pričenja vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Cilj aktivnosti je zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in okolje, s poudarkom na varovanju čebel, ki so eden ključnih indikatorjev čistosti okolja in imajo pomembno vlogo pri kmetijski proizvodnji. Slovenija je v letu 2011 med prvimi v EU omejila uporabo neonikotinoidov za zaščito čebel. Od takrat nismo bili več priča množičnim pomorom čebel, ki potrjuje pravilnost sprejetih ukrepov. Kljub kritikam s strani uporabnikov in delno tudi EK je Slovenija vztrajala na začrtani poti. Podobni ukrepi so bili sprejeti s strani Komisije šele v letu 2014. V letošnjem letu pa je Evropska agencija za varno hrano potrdila nesprejemljivo tveganje za čebele. Slovenija v tem pogledu nadalje podpira predloge dodatnih omejitev ali celo prepovedi uporabe neonikotinoidov v kmetijstvu za zaščito čebel in ostalih opraševalcev.

MKGP na podlagi usmeritev Vlade RS spodbuja uporabo kmetijskih praks z manjšo rabo FFS s poudarkom na razvoju integriranega varstva rastlin in nekemičnih metod ter raziskav na področju trajnostnega razvoja kmetijstva. V ta namen na Kmetijskem inštitutu Slovenije nastaja spletna stran za integrirano varstvo rastlin, z namenom dostopnosti ustreznih informacij glede varstva rastlin na enem mestu.

Skladno s stališči vlade je MKGP pripravilo tudi spremembe Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ter Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev. Predlaga se prepoved uporabe herbicidov na javnih površinah ter sprememba kriterijev za prodajo FFS nepoklicnim uporabnikom, in sicer so za nepoklicno rabo predvidena le FFS, ki so navedena na seznamu FFS, dovoljenih za ekološko pridelavo, ki je dostopen na spletnih straneh URSVHVVR. MKGP je v sodelovanju s Strokovno komisijo letos pripravilo tudi predlog spremembe Nacionalnega akcijskega programa, ki vsebuje 17 ukrepov, ki so naravnani na zmanjšanje uporabe FFS in tveganj, povezanih z njimi. Na nivoju Evropske skupnosti pa so v postopku sprejetja tudi kriteriji za določitev endokrinih lastnosti aktivnih snovi v FFS v okviru Uredbe 1107/2009, ki pomenijo možne izločitvene kriterije za določena FFS.

FFS so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivimi organizmi ali za zatiranje nezaželenih rastlin. Nepravilna uporaba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje in čebele ter za zdravje ljudi. Prav zaradi navedenega po uporabi FFS posežemo šele takrat, ko smo izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin.

Osnovno načelo pravilne uporabe FFS je, da vedno uporabljamo le v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena. Pozorni moramo biti na odmerek, čas in število tretiranj ter karenco. Karenca nam zagotavlja, da bodo morebitni ostanki FFS v ali na rastlinah minimalni, oziroma da na zdravje ljudi in živali ne bodo imeli negativnega vpliva. Posebej moramo biti pozorni tudi na morebitne omejitve uporabe in opozorila. Ker je uporabnik FFS v prvi vrsti najbolj izpostavljen FFS, in sicer pri pripravi škropilne brozge ter pri rokovanju s sredstvom, je izrednega pomena dosledna in pravilna uporaba zaščitne opreme. Vse navedene podatke najdemo na etiketi oziroma v navodilu za uporabo, ki ga moramo skrbno prebrati.

Škropilno brozgo pripravljamo na posebnih mestih za polnjenje in mešanje, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih tokov in drenažnih jarkov. Ob večjih razlitjih je treba poklicati gasilsko ali policijsko postajo oziroma center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Za ravnanje s FFS uporabljamo brezhibno delujoče (pregledane!) naprave za nanašanje. Pri nanašanju FFS je treba paziti, da škropilne brozge ne zanaša izven območja škropljenja. Nikoli se ne sme škropiti v vetrovnem vremenu!

Pri uporabi FFS mora uporabnik upoštevati varnostni pas med območjem škropljenja in vodno površino, ki je naveden na etiketi in v navodilu za uporabo. Če ni drugače navedeno, znaša varnostni pas najmanj 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda, kot je določeno v zakonodaji s področja voda.

Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob nanašanju FFS. FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom:

 

 

 

 

Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik FFS upoštevati naslednja navodila:
• cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegla,
• uporaba sistemskih, čebelam nevarnih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
• uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in v navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba tega FFS v celoti prepovedana v času cvetenja.

Zakonska obveza o vodenju evidence o uporabljenih FFS velja za vse poklicne uporabnike. To so tisti, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, imajo izkaznico o znanju o ravnanju s FFS in z izkaznico lahko kupujejo vsa FFS. S primerjanjem podatkov o uporabi FFS, pojavu škodljivih organizmov v posameznih obdobjih ter rezultatu našega dela med leti, pridobivamo bogate izkušnje.

Zavedamo se, da je ključni dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev strategije v prvi vrsti izobražen in okoljsko ozaveščen uporabnik FFS, ki na eni strani skrbi za zdravstveno varstvo rastlin po drugi strani pa se zaveda pomena varovanja okolja (vključno z čebelami) in zdravja ljudi. Zato URSVHVVR veliko energije in naporov vlaga v izobraževanje uporabnikov FFS. Strokovno in odgovorno ravnanje s FFS ne pomeni zgolj njihove pravilne uporabe, temveč tudi skrb za odpadke in odpadno embalažo teh sredstev. Z njimi moramo ravnati kot z nevarnimi odpadki, izpraznjeno in pravilno očiščeno embalažo pa lahko vrnemo v trgovino s FFS, oziroma jo odnesemo na posebno zbirno mesto za očiščeno embalažo FFS.

Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, predvsem z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi, ki sta temeljni pravici vseh državljanov. Zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost tako uporabnika kot tudi države.

Pripravili: Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Natisni