Predvidena objava Odloka za uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021.

Alen BolkovičAktualno

Do podpore bodo upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka in naslednje zahteve:

–        ki so imeli najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18);

–      na dan oddaje zahtevka ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;

–       na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;

–        za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, številka 45/08, 57/12, 90/12 – Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18);

–        pri določitvi višine finančnega nadomestila Agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, številka         175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21) upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, številka 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje od 1.2.2021 do 30.4.2021, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena zakona (podpora se zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen, če se mu je znižala po drugem odloku na podlagi 116.člena);

–       Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019.
 
Agencija potencialnim upravičencem svetuje, da preverijo izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjene finančne podpore pravočasno uredijo.

Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila bodo lahko vlagatelji vložili do vključno 4. junija 2021, s pripisom: »Izpad dohodka – DDK«: na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Natisni