Predvidene novosti pri shemah neposrednih plačil v letu 2018

JernejAktualno

Predlog uredbe bo sprejet januarja 2018, saj je treba počakati na formalen sprejem EU predpisov na področju neposrednih plačil. Zato vas, zaradi načrtovanja prihodnje sezone, želimo seznaniti z najpomembnejšimi spremembami pri neposrednih plačilih, ki jih lahko pričakujemo za leto 2018:
1. Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za tekoče leto, naj bi se prestavil iz 31.5. na 28.2. tekočega leta, kar je podobno kot je bilo pred letom 2015. Če boste torej kot kupec ali zakupnik plačilnih pravic le-te hoteli uveljavljati na svoji zbirni vlogi za leto 2018, boste morali dogovor o prenosu skleniti pred 28.2.2018, prav tako mora tudi računalniški izpis vloge za prenos plačilnih pravic, ki ga podpišeta prenosnik in prevzemnik, prispeti na Agencijo najpozneje 28.2.2018. Plačilne pravice prenesene po tem datumu se bodo lahko uveljavljaje šele v letu 2019.
2. Veliko novosti je tudi pri pravilih za obvezne prakse zelene komponente:
– Za vse vrste površin z ekološkim pomenom (PEP), ki so obvezne za kmetijska gospodarstva z več kot 15 ha ornih zemljišč, bo veljala prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), kar med drugim zajema tudi prepoved uporabe tretiranih semen. Konkretno to pomeni, da se na površinah v prahi oz. prahi za medonosne rastline, ki bodo prijavljene na zbirni vlogi za leto 2018 za namen PEP-ov, ne bo smelo uporabljati FFS od 1. januarja 2018 do 31. julija 2018. Nadalje bo prepoved rabe FFS veljala za površine z rastlinami, ki vežejo dušik, ne le od 7. maja 2018 do 30. septembra 2018 oz. tehnološke zrelosti (kot je bilo objavljeno v Zeleni dolini), temveč se prepoved FFS prične z datumom setve oziroma od 1.1.2018, če je bila setev opravljena v letu 2017 ali prej, ter zaključi z datumom spravila v letu 2018 oziroma 31.12.2018, če bo spravilo izvedeno leta 2019.. Za naknadne posevke so FFS prepovedani od 15. avgusta 2018 do 16. oktobra 2018, medtem ko bo za podsevke med glavno kmetijsko rastlino za namen PEPov veljala prepoved FFS osem tednov po spravilu glavne kmetijske rastline ali do setve naslednje glavne kmetijske rastline.
– Dodala se bo nova vrsta PEP, in sicer »površina v prahi za medonosne rastline«, za katero je utežni faktor 1,5. Kot medonosne rastline štejejo sončnice, lan, facelija in ajda. V obdobju od 1. januarja 2018 do 31. julija 2018 ni dovoljeno spravilo medonosnih rastlin ali pa uporaba za pašo (izjema je čebelja paša).
– Kot podsevek med glavno kmetijsko rastlino za namen PEPov bo dovoljen tudi podsevek nekaterih stročnic (inkarnatka, DTM…).
– Za naknadne posevke oziroma podsevke je predpisano minimalno obdobje prisotnosti teh posevkov, in sicer od 15. avgusta do 16. oktobra tekočega leta. Že sedaj velja, da se naknadnih posevkov ali podsevkov, ne sme obdržati v naslednjem letu kot glavno kmetijsko rastlino, v nasprotnem primeru se šteje kot da v preteklem letu ni bil zagotovljen PEP. Prav tako v prej omenjenem obdobju obvezne prisotnosti ni dovoljena raba teh posevkov za krmo ali pašo. Iz namena naknadnih posevkov ali podsevkov izhaja, da je zaželen njihov podor.
– Za rastline, ki vežejo dušik, bo utežni faktor 1 in ne več 0,7. Na novo se dovolijo tudi nekatere mešanice kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, in drugih rastlin, pod pogojem, da prevladujejo rastline, ki vežejo dušik.
3. Naslednja shema, ki bo deležna večjih sprememb za leto 2018 in naslednja leta, je podpora za mleko v gorskih območjih:
– za določitev števila upravičenih krav molznic za tekoče leto (2018) na podlagi obsega prireje mleka se bo uporabil podatek o oddaji in neposredni prodaji mleka za preteklo leto (2017), ki ga bo Agencija prevzemala iz nove evidence za sektor mleka;
– za KMG, ki so vključena v ekološko rejo ter imajo certificirano ekološko pridelavo mleka v tekočem letu (2018) in preteklem letu (2017), se pri izračunu največjega števila upravičenih krav molznic na KMG za tekoče leto (2018), za katere se dodeli podpora, skupen obseg mleka deli z nižjo povprečno mlečnost, in sicer 4.359 kg.

Pripravila: Metka Barbarič

Natisni