Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v okviru izvedbe javnega naročila št.430-114/2017 z dne 7.11.2017 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK«, izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2017.

Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa svetovanje.

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota izvaja 178 svetovanj EK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2017.

Svetovanja izvaja na območju Pomurske regije.

Aktivnosti za izvedbo svetovanj:

  • Preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja
  • Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG
  • Pregled stanja na kmetiji
  • Svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa
  • Svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG
  • Svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa EK
  • Svetovanje o evidencah in druge spremljajoče dokumentacije na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa EK
  • Izdelava poročila o izvedenem individualnem svetovanju
  • Vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep EK do vključno leta 2017 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.

Cilj: Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK (oddana zbirna vloga za ukrep EK ne glede na to, ali za podukrep plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja ali za podukrep plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja) iz PRP 2014-2020 do vključno leta 2017 enkrat v času trajanja obveznosti od vstopa KMG v ukrep EK, nuditi individualno svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK. Namen storitve individualnega svetovanja za nosilce KMG je izvesti svetovanje s področja izvajanja vsebin ukrepa EK, s področja horizontalnih vsebin podnebnih sprememb, varovanja voda, habitatov, tal in zraka ter njihovega izvajanja in agrotehničnih praks, ki pripomorejo ali k hitrejšemu prilagajanju podnebnim razmeram ali pa k manj agresivnim metodam kmetovanja.