Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP, za sklop 6

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v okviru izvedbe javnega naročila št.430-147/2017 z dne 11.12.2017 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP, za sklop6«, izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017.

Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa svetovanje.

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota izvaja 1.791 svetovanj KOPOP za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017

Svetovanja izvaja na območju Pomurske regije.

Aktivnosti za izvedbo svetovanj:

  • Preverjanje KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja
  • Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG
  • Pregled stanja na kmetiji
  • Svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa
  • Svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG
  • Svetovanje o napakah ugotovljenih pri izvajanju ukrepa KOPOP
  • Svetovanje s področja evidenc ter druge spremljajoče dokumentacije vodene na KMG (v okviru izvajanja ukrepa KOPOP)
  • Izdelava poročila o izvedenem individualnem svetovanju
  • Vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZOPričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.

Cilj: Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 v letu 2015, 2016 in 2017, nuditi najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti storitev individualnega svetovanja (izjemoma lahko KMG, ki so se v ukrep KOPOP vključila v letu 2015 storitev svetovanja uporabijo enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti) s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP. Namen storitve svetovanja za nosilce KMG je pregled stanja na kmetiji, razlaga kaj, kako in zakaj varuje z izvajanjem določenih zahtev ukrepa KOPOP, v katere je že vključen ali v katere se še lahko vključi. Posebno pozornost izvajalec svetovanja namenja svetovanju s področja podnebnih sprememb (prilagajanje in blaženje) ter ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka.

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep KOPOP v letih 2015, 2016 in 2017 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.