IZDELAVA NAČRTA PREUSMERITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSE IN METODE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ZA TISTA KMG, KI SO SE V KONTROLO EKOLOŠKEGA KMETOVANJA PRVIČ VKLJUČILA V LETU 2017 ALI 2018

POVZETEK:

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v okviru izvedbe javnega naročila št.430-159/2017 z dne 15. 1. 2018, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja prvič vključila v letu 2017 ali 2018, izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se v letih 2017 ali 2018 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je v obdobju od 1. 3. 2018 do 30. 3. 2018 izdelal 14 načrtov PEK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31. 12. 2016 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2017.

Do 20.12. 2018 bo opravil svetovanja in izdelal načrte PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12. 2017 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2018. Svetovanja izvaja na območju ene regije: Pomurska.

Aktivnosti za izdelavo načrta PEK:

– analiza stanja kmetijskega gospodarstva – popis površin, vrst rastlin, načina gnojenja, staleža in vrst živali ter podatki vezani na čebelarstvo,
– izdelava informacije glede bistvenih ugotovitev analize stanja, glavnih pomanjkljivosti, predlaganih ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in možnosti preusmeritve v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter opis prispevka KMG k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam, varovanju voda in habitatov.

CILJ:

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki na novo vstopajo v ukrep ekološko kmetovanje, nuditi svetovanje, opozarjati na morebitne pomanjkljivosti na kmetiji, predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter svetovati, kako se preusmeriti v ekološki način kmetovanja. Pospeševati pravilen prehod k kmetovanju na naravi prijazen način, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Izvedena individualna svetovanja ter izdelani načrti preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev (PEK), ki prvič vstopajo v ukrep in kontrolo ekološko kmetovanje na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/