Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v okviru izvedbe javnega naročila št.430-165/2015 z dne 17.12.2015, namenjenemu Izdelavi programov aktivnosti za leti 2016 in 2017, izdeluje programe aktivnosti za kmetije (PA), ki v letih 2016 ali 2017 vstopajo v ukrep Kmetijsko – okoljsko podnebna plačila (KOPOP) oziroma ukrep ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Izdelava programa aktivnosti je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

Glavne dejavnosti: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v obdobju od 15.3.2016 – 31.5.2016 izdeluje programe aktivnosti in spremembe programov aktivnosti za kmetije, ki v letu 2016 prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali se odločajo za spremembo oziroma dopolnitev izbora operacij. V tem času je bilo izdelanih 1.124 programov aktivnosti.

V obdobju subvencijske kampanje 2017 bo Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota izdeloval programe in spremembe programov aktivnosti za kmetije, ki bodo v letu 2017 prvič vstopili v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali se bodo odločili za dopolnitev izbora operacij. Izdelanih je bilo 473 programov aktivnosti.

Svetovanja izvaja na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota.

Aktivnosti za izdelavo načrta PA:
– Izdelava opisa stanja kmetijskega gospodarstva – opis zemljišč (njiv, intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, visokodebelnih sadovnjakov, trajnega travinja, njiv na območjih iz načrta upravljanja voda, trajnega travinja na območju posebnih travniških habitatov) in živali.
– Opis predlaganih operacij in zahtev v ukrepu KOPOP in EK, njihov prispevek k ohranjanju tal, varovanju voda, ohranjanju biotske raznovrstnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, možen izbor zahtev znotraj ukrepa KOPOP oz. EK oz. med ukrepoma.

Cilj: Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki želijo prvič vstopiti v ukrep KOPOP oz. EK, izdelati programe aktivnosti. Nosilcem, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij, izdelati spremembo programa aktivnosti. Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki se želijo vključiti tudi v ekološko kmetovanje, izdelati skupen program aktivnosti za ukrep KOPOP in EK. Kmetijskim gospodarstvom svetovati k ustrezni in pravilni odločitvi glede izbora operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma in tako spodbuditi nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, usmerjene k ohranjanje biotske raznovrstnosti, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja, izdelani programi aktivnosti ter osveščeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/