Svetovanje za namen priprave programov dobrobit živali

Ukrep vključuje nadstandardne zahteve za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance za področje prašičjereje za leto 2020.

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2020 – “POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA”

POVZETEK:

KGZS – ZAVOD MS je v okviru izvedbe javnega naročila JN007441/2019-W01, številka pogodbe 2330-20-000003, namenjenega Podpori za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, izdeluje PROGRAME DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2020. V obdobju od decembra 2019, do februarja 2020, bomo izdelali 106 program dobrobiti živali na območju upravnih enot Ljutomer, Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Izvajali bomo individualno svetovanje na 106 kmetijskih gospodarstvih, ki so se vključila v ukrep DŽ v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 ter 4 svetovanja za rejce, ki so se v ukrep vključili v letu 2020.

Individualno svetovanje zajema:

– (1) Priprava celotnega programa DŽ za kmetijsko gospodarstvo (popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o prašičih na kmetiji – število in kategorija živali, načini in pogoji vhlevitve, podatkov o zdravstvenem stanju črede – kar je izvedel usposobljen veterinar izvajalec, svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino, izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem se opravlja pregled izpolnjevanja zahtev)

– (2) Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo že v letu 2019 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2020, izpolnjevanje Programa DŽ: -obrazec za leto 2019, vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v EVIZO.

– (3) Posodobitev programa DŽ in vpis podatkov v CRPš, (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo v letu 2019 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2020 ter vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v EVIZO.

– Izdelava izjave zootehnika.

CILJ:

Ozaveščanje in povečanje števila rejcev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

Vključitev kmetijskih gospodarstev v ukrep Dobrobit živali.

IZVAJALCI SVETOVANJA:

Mag. Sašo Sever, univ. dipl. ing. zoot. (zootehniški del), Mag. Branko Belec, dr. vet. med. (veterinarski del), Janez Lebar, univ. dipl. ing. zoot., Marjan Špur, univ. dipl. ing. zoot. in Karel Ouček, ing. zoot.