Izdelava programov dobrobiti živali na področju prašičereje obsega naslednje storitve:

  • izdelava novih programov dobrobiti živali (v nadaljevanju: program DŽ),
  • pregled gospodarstva in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš),
  • posodobitev obstoječih programa DŽ in vnos podatkov v CRPš in
  • izdelava izjave zootehnika.

Izbrani ponudnik je KGZS, izdelavo programov dobrobiti živali pa opravljamo podizvajalci.

TERMIN

Izdelava celotne storitve mora biti izvedena, skladno z določili krovne pogodbe med izvajalcem, naročnikom in plačnikom.

CILJI IN NAMEN

V ukrep DŽ se glede na predlog Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in predlog nacionalne izvedbene Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz PRP RS se lahko vključujejo le gospodarstva, ki izpolnjujejo določene vstopne pogoje.

Vsebino programa DŽ in obveznosti izvajalca svetovanj določa predlog Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Program DŽ je  dokument, ki ga za posamezno gospodarstvo, ki izpolnjuje vstopni pogoj glede števila prašičev, izdela izvajalec svetovanj.

DEJAVNOSTI

Priprava celotnega programa DŽ obsega:

  • popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o plemenski čredi, tekačih in pitancih ter podatkov o zdravstvenem stanju črede,
  • svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva,
  • pregled izpolnjevanja zahtev iz spodaj navedenega nabora le-teh, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali,
  • določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino,
  • izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev, z vrisanimi oddelki in boksi ter vnesenimi dimenzijami le teh
  • v primeru izpusta tudi izris tlorisa izpustov z vnesenimi dimenzijami.

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru izdelave programa DŽ izvajalec svetovanja nudi rejcu svetovanje, opozarja na pomanjkljivosti v reji (prehrana, tehnologija reje, zdravstveno stanje črede…) in predlaga ukrepe, kako pomanjkljivosti odpraviti. Izdelava programa obsega tudi pregled izpolnjevanja dodatnih zahtev iz ukrepa DŽ in svetovanje glede njihovega izvajanja. Izdelani programi in svetovanje v ukrepu bodo doprinesli k boljšemu stanju na kmetijskem gospodarstvu, s ciljem boljših rezultatov v reji.