KGZS je kandidirala na javno naročilo za izdelavo kataloga stroškov, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 8. avgusta 2014, pod oznako JN8335/2014 in na evropskem portalu javnih naročil, številka obvestila v TED: 2014/S 152-273450, z dne 09.08.2014. KGZS je bila edini ponudnik in je bila kot ustrezen izvajalec izbrana za izvedbo javnega naročila.

Termin:

Naročnik in izvajalec naj bi izvedla uskladitev in potrditev metodologije izdelave kataloga stroškov najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi pogodbe. Izvajalec je dolžan storitev opraviti najkasneje v roku treh mesecev po uskladitvi in potrditvi metodologije  ter naročniku storitve do navedenega roka v potrditev predložiti izdelan katalog stroškov v formatu, zahtevanem s projektno dokumentacijo, metodologijo za določitev zgornjih vrednosti stroškov ter vso spremljajočo dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdelan katalog stroškov. Izvajalec je dolžan izvesti uskladitev izdelave kataloga na podlagi pripomb naročnika najkasneje v roku petih mesecev po uskladitvi in potrditvi metodologije.
Izvajalec je dolžan celotno storitev opraviti do 30. novembra 2015.

Cilji in namen:

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 določa, da morajo države članice zagotoviti, da so vsi ukrepi za razvoj podeželja, ki jih nameravajo izvajati, preverljivi in da jih je mogoče kontrolirati.

Na podlagi dosedanjih izkušenj z izvajanjem ukrepov Programa razvoja podeželja RS ugotavljamo, da se na trgu pojavljajo zelo različne cene za podobno ali celo enako storitev. Zaradi tega bo potrebno v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja RS 2014–2020  skladno z razmerami na trgu določiti najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov in na ta način zagotoviti bolj racionalno rabo javnih sredstev. Prav tako bo glede na priporočila Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna potrebno zagotoviti ustrezno revizijsko sled o preveritvi najvišje priznane vrednosti po posameznih stroških.

S tem namenom pristopamo k izdelavi Katalogov stroškov za izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v katerem bodo določene najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov.
KGZS je kandidirala na sledeče sklope:
Sklop 1: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo objektov ter pripadajočo opremo za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov
Sklop 2: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo objektov ter pripadajočo opremo za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
Sklop 4: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo kmetijske in gozdarske infrastrukture
Sklop 5: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za  izgradnjo naprav  na kmetijskih zemljiščih (mreže proti toči, trajni nasadi, pašniki, ipd.)
Sklop 6: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme

Izvedba javnega naročila:
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje,
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota,
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj,
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor,
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica,
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj,
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana,
–       Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto,
–       Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Financiranje:
Naročnik ima za naročeno storitev po tej pogodbi zagotovljena finančna sredstva v Proračunu RS za leto 2015, na proračunski postavki 920010 – Program razvoja podeželja – 07-13 – EU in 920110 – Program razvoja podeželja – 07-13 – slovenska udeležba, NRP št. 2311-07-0065 PRP 07-13, Tehnična pomoč