Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)” se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Trajanje projekta: 11/2019 – 12/2022

Vodja projekta: Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Vsebina projekta:

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme.

Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode.

V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekostistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih. Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda ter zadrževanja vode v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo.

Partnerji

 • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)
 • Meja Šentjur d.d.
 • Infrastrukturni Center Jablje
 • Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič
 • Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
 • Razvojna agencija Kozjansko
 • KGZS Zavod Novo mesto
 • KGZS Zavod Murska Sobota

Limnos is leading the project consortia on EIP project titled “Constructed ecosystems for agricultural run-off mitigation and surface water protection”.

Agriculture plays an important role in maintaining water quality in the natural environment. Agricultural runoff is a source of fertilizers, organic matter and sediment being washed into water bodies. Water pollution poses a risk to aquatic ecosystems.

The purpose of the project is to link the experience of agriculture and environmental engineering to reduce the agriculture run-off pollution to surface waters.

In the project 5 constructed ecosystems will be developed and built. The monitoring/testing for efficiency and environmental impact will follow. The aim of the project is to evaluate the effectiveness of constructed ecosystems for reducing water pollution from agriculture run-off and to assess water retention capacity of the systems.

In addition to the pilot sites mentioned above, the results of the project will include awareness-raising, training and a manual for implementation of constructed ecosystems for wider use.

The projects’ duration: 11/2019 – 12/2022

The project is funded by the European agricultural fund for rural development ( https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en ) and Rural Development Programme of the Republic of Slovenia: https://www.program-podezelja.si/en/

The project is a part of EIP initiative: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/#home-banner

Project partners:

 • University of Ljubljana (Biotechnical faculty)
 • Meja Šentjur Ltd
 • Jabje Infrastructure Center
 • Farming entities: Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič
 • Society for Bird Research and Nature Protection
 • Kozjansko regional development agency
 • Agricultural and Forest Institute Novo Mesto
 • Agricultural and Forest Institute Murska Sobota