www.program-podezelja.si/

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en

https://www.facebook.com/visokostorilnatrajnostnapridelavajabolk/

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Visokostorilna trajnostna pridelava jabolkse izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

Vodja projekta: Prof. dr. Stanislav Tojnko (stanislav.tojnko@um.si

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani
https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/agronomija/raziskave/raziskovalni-projekti/144/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/razpisi-in-projekti/projekti/nacionalni-projekti/eip-visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
https://www.kgzs-ms.si/program-razvoja-podezelja/podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk/

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/visokostorilna-trajnostna-pridelava-jabolk

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
https://lj.kgzs.si/aktualni-projekti/prp

Kmetijski inštitut Slovenije
https://www.kis.si/Projekti_OSVV/

Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.
https://kgz-sava.si/

MIROSAN d.o.o.
https://www.mirosan.si/

EVROSAD d.o.o. Krško
https://www.evrosad.si/

Mohor Holešek

KARLOVČEK d.o.o.
https://www.kmetija-karlovcek.si/

Kmetija Novak

Kmetija Juhart

Kmetija Šušterič

Trajanje projekta: 22.11.2019 – 23.11.2022

Opis in cilji projekta:

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

Načrtovane aktivnosti projekta:

– Izdelane analize sadovnjakov, vključenih v projekt,
– izdelani načrti za izvedbo predvidenih tehnoloških ukrepov za vsak nasad.
– Zasnovanje poskusov za izboljšanje tehnologij v pridelavi jabolk na 8 kmetijskih gospodarstvih.
Vzpostavitev skladiščenja v dinamični in ULO atmosferi.
 izvajanje tehnologij
     oskrba tal,
     pomotehnični ukrepi,
     regulacija pridelka,
     varstvo rastlin,
     spravilo pridelka in
     skladiščenje pridelka.
 spremljanje, nadziranje in po strokovni presoji korigiranje nove tehnologije glede na specifične okoliščine na kmetijskem gospodarstvu.
 vrednotenje rezultatov izboljšanih tehnologij na vsakem kmetijskem gospodarstvu ter objava le-teh na spletni strani vodilnega partnerja.
– na osmih kmetijskih gospodarstvih preizkušeni tehnološki ukrepi
– izvedeni strokovni ogledi za širjenje izkušenj o zvišanju produktivnosti pridelave jabolk in varovanja okolja
-izdelana analiza izvedljivosti prenosa
projektnih rešitev za povečanje
produktivnosti kmetijske pridelave in ohranjanja okolja
-izvedba predavanj in tehnoloških krožkov s predstavitvijo pridobljenega znanja v
okviru praktičnega preizkusa za
kmetijska gospodarstva, ki niso člani
partnerstva
– izvedba predavanja in delavnice s
predstavitvijo pridobljenega znanja v
okviru praktičnega preizkusa, za ostale
strokovnjake s področja kmetijstva
-izkušnje in znanje o uporabi novega modela pridelave predstavljeno na konferenci oz.
simpoziju za širjenje rezultatov projekta
-izdelana pisna in multimedijska tehnološka navodila za novi model pridelave jabolk.

Pričakovani rezultati projekta:

– Izbira ustreznih sadovnjakov in strojev za izvedbo novih tehnologij.
– Usposabljanje vseh članov partnerstva za uspešno izvajanje novih tehnologij.
– Začetek izvajanje novih tehnoloških ukrepov in vrednotenje prvih rezultatov količine in kakovosti pridelka.
– Rezultati bodo vodilo za izdelavo načrta izvedbe ukrepov za naslednje leto 2021.
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa.
– Rezultati iz osmih kmetijskih gospodarstev bodo vodilo za korekcijo v prvem letu načrtovane tehnologije.
– Izvedba tehnoloških krožkov za širjenje znanja v okviru praktičnega preizkusa
– Uspešno izvedeni novi tehnološki ukrepi na večini kmetijskih gospodarstev bodo osnova za promocijo – širjenje med ostale Slovenske sadjarje in širšo javnost.
– Analiza in definiranje rezultatov bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil.