Predmet javnega naročila je priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2022 (v nadaljevanju »Program DŽ«). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23.09.2021, pod oznako JN006513/2021-B01.

Svetovanja obsegajo:

 • pripravo celotnega programa DŽ za prejemnike svetovanja, ki bodo na novo vstopili v ukrep DŽ;
 • pregled gospodarstev ali posodobitev programov DŽ za tiste prejemnike svetovanja, ki so v predhodnem letu vstopili v ukrep DŽ; in
 • izdelavo izjave zootehnika za prejemnike svetovanja, ki bodo v obdobju trajanja obveznosti za ukrep DŽ razširili oziroma dogradili hlevske kapacitete.

Cilj javnega naročila je ozaveščanje in povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve dobrega počutja živali in ravnanja z živalmi ali običajno rejsko prakso.

VSEBINA IN NAMEN

Celoten program DŽ se izdela za gospodarstvo, ki se bo v letu vlaganja zahtevka za ukrep DŽ (v letu 2022) prvič vključilo v ukrep DŽ. Celoten program DŽ se izdela tudi za gospodarstvo, ki je že bilo vključeno v ukrep DŽ, a je z izvajanjem ukrepa DŽ v predhodnem letu prekinilo (na primer program DŽ je bil izdelan za leto 2020, v letu 2021 pa se gospodarstvo ni vključilo v ukrep DŽ, kar pomeni, da pregled gospodarstva ali posodobitev programa DŽ in vpis podatkov v CRPš za leto 2021 niso bili izvedeni) v letu 2022 pa se bo ponovno vključi v ukrep DŽ.

Priprava celotnega programa DŽ obsega:

 • pregled gospodarstva in popis podatkov o objektih in opremi, podatkov o plemenski čredi, tekačih in pitancih ter podatkov o zdravstvenem stanju črede,
 • svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva,
 • pregled zahtev, ki jih gospodarstvo lahko izpolnjuje,
 • določitev največjega dovoljenega števila živali posamezne kategorije v primeru uveljavljanja zahtev za 10 % večjo neovirano talno površino,
 • izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt,
 • v primeru izpusta tudi izris tlorisa izpustov,
 • vnos podatkov v CRPš.

Za gospodarstvo, za katero je bil program DŽ izdelan že predhodno leto in pri izvajanju zahtev ukrepa DŽ za leto vlaganja zahtevka za ukrep DŽ, ni nobenih sprememb glede na predhodno leto, za leto vlaganja zahtevka ni potrebno v celoti izdelati novega programa DŽ. Izvede se pregled gospodarstva, svetovanje in vnos podatkov v CRPš.

Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš obsega:

 • pregled vseh parametrov, ki se nanašajo na živali (stanje živali na dan pregleda, krmljenje, zdravstveno stanje živali ter vpis manjkajočih podatkov),
 • pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo že v tekočem letu in jih bo uveljavljalo tudi v naslednjem letu,
 • vnos ugotovitev o izpolnjevanju zahtev v CRPš.

 Če so v tekočem letu na gospodarstvu, za katero je bil program DŽ izdelan že predhodno leto, spremembe pri izvajanju zahtev ukrepa DŽ glede na program DŽ iz predhodnega leta, se izdela posodobljen program DŽ, glede na spremembe. Podatke iz posodobljenega programa DŽ se vnese v CRPš za tekoče leto.

Posodobitev programov DŽ obsega:

 • pregled vseh parametrov, ki se nanašajo na živali (stanje živali na dan pregleda, krmljenje, zdravstveno stanje živali ter vpis manjkajočih podatkov),
 • pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo v tekočem letu in jih bo uveljavljalo tudi v naslednjem letu,
 • pregled izpolnjevanja zahtev iz zgoraj navedenega nabora le-teh, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo uveljavljalo podporo iz ukrepa dobrobit živali v naslednjem letu,
 • vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v CRPš,
 • izris tlorisa, če se spremembe nanašajo na objekte (razširitev, dograditev, rekonstrukcija…).

Če v obdobju trajanja obveznosti za ukrep DŽ pride na gospodarstvu do povečanja števila živali zaradi razširitve oziroma dograditve hlevskih kapacitet in s tem do preseganja največjega dovoljenega števila živali na gospodarstvu, mora nosilec kmetijskega gospodarstva z izjavo zootehnika o tem obvestiti agencijo. Z izjavo izvajalec svetovanja (zootehnik) potrdi, da se z razširitvijo kapacitet zagotavlja izpolnjevanje zahteve za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali za plemenske svinje in plemenske mladice, za tekače in za pitance, tudi za povečano število živali na gospodarstvu.

Vse opravljene storitve so poleg vpisa v Centralni register prašičev (CRPs) vnesene tudi v Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (EVIZO).

Pregled gospodarstev in posodobitev programov morata biti končana do 23.2.2022, izdelava izjave zootehnika pa do konca decembra 2022.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

IZVAJALCI SVETOVANJA

KGZS – Zavod Celje, KGZS – Zavod Novo mesto, KGZS – Zavod Ptuj, KGZS – Zavod Murska Sobota in GZS –Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Na KGZS Zavod Murska Sobota bodo svetovanje izvajali:

Mag. Sašo Sever, univ. dipl. ing. zoot. (zootehniški del), Mag. Branko Belec, dr. vet. med. (veterinarski del), Janez Lebar, univ. dipl. ing. zoot., Marjan Špur, univ. dipl. ing. zoot. in Karel Ouček, ing. zoot.