REDNO USPOSABLJANJE ZA UKREP KOPOP IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2014-2020 ZA LETI 2019 in 2020

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Cilj naloge je z rednim vsakoletnim usposabljanjem vključenih v ukrep KOPOP usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge.

Glavne dejavnosti so priprava gradiv za predavatelje za izvedbo rednih usposabljanj, priprava gradiv za udeležence usposabljanj, izbor lokacij usposabljanj, seznanjanje in vabljenje vključenih v KOPOP, izvedba usposabljanj, vpis udeležencev usposabljanj in izpolnjenih anket v aplikacijo »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev« ter priprava analize anket, izdaja potrdil udeležencem ter objava gradiv in video posnetkov.

Pričakovani rezultati so pridobljeno znanje o ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, ustreznem gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.