Predmet:

KGZS-Zavod MS bo v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-78/2020 številka pogodbe 2330-20-000201, namenjenega podpori za pomoč pri uporabi storitev svetovanja (ukrep M 1), izvajal usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa DŽ iz PRP 2014-2020, za operacijo DŽ – prašiči, za operacijo DŽ – govedo in operacijo DŽ – drobnica, za leto 2020, v februarju 2021.

Glavne dejavnosti:

Usposabljanje bo trajalo 4 pedagoške ure. V okviru usposabljanja bodo prestavljene naslednje vsebine:

  1. Kaj je dobrobit živali (predstavitev z biološkega, etičnega in zakonodajnega vidika, usmeritve v EU in v Sloveniji v povezavi z ukrepi skupne kmetijske politike),
  2. Predstavitev koncepta »eno zdravje – ena dobrobit« (one health – one welfare),
  3. Etičnost družbenih odnosov do rejnih živali – različne oblike razumevanja dobrobiti živali, kako različne skupine in organizacije razumejo stanje dobrobiti živali v reji,
  4. Kako meriti dobrobit in odgovornost rejca: zdravje in obnašanje kot pokazatelj dobrobiti,
  5. Zdravstveno varstvo rejnih živali v povezavi z dobrobitjo in pomen dobrobiti v boju proti mikrobni rezistenci,
  6. Okoljski vidik dobrobiti (sonaravne oblike kmetovanja, alternativni načini reje, paša živali…),
  7. Ozaveščenost potrošnika (kako uskladiti velik interes potrošnikov, težjo dostopnost, slabo informiranost in nizko prepoznavnost oz. omejeno ponudbo izdelkov iz živalim prijaznejše reje).

Cilj:

Namen usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrepe za 3 operacije DŽ iz PRP 2014- 2020, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranje rejcev o izvajanju ukrepa.

Pričakovani rezultati:

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine vezane na DŽ, bo usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju in kakovostnejšemu izvajanju zahtev ukrepov DŽ na področju prašičereje, govedoreje in drobnice.