– Tehnološki ukrepi za preprečevanje zbijanja tal erozije, 13.10.2021

– Lov na kmetijsko zemljo, 21.4.2021

– Podnebne spremembe, 21.4.2021

2020

– Strniščna obdelava – tehnološko navodilo

– Ravnanje s slamo – tehnološko navodilo

– Poletna brazda – tehnološko navodilo

– Zaradi vsepogostejših ekstremnih vremenskih pojavov in agresivne obdelave se stanje rodovitnosti tal poslabšuje in povečuje rizik pridelave. V prispevku so navedena osnovna načela in postopki ohranjanja in izboljšanja rodovitnosti tal.

– Tla so osnova vsake kmetijske pridelave. Tla so omejen in nenadomestljiv naravni vir trajnega pomena, zato je potrebno z njimi skrbno ravnati in jih ne uničevati. Najbolj osnovna načela varstva tal temeljijo na zagotavljanju stalne pokritosti, preprečevanju erozije, preprečevanju gaženja in ohranjanju zalog humusa. To so minimalni standardi za ohranjanje proizvodnega potenciala tal. V prispevku so podane zahteve NS v okviru glavne zadeve: Prst in zaloga ogljika.

– Varovanje biotske pestrosti temelji na ohranjanju, negovanju in vzdrževanju travnatih površin ter mejic in na preprečevanju zaraščanja. Varovanje krajine temelji na ohranjanju in negovanju krajinskih značilnosti ter omejevanju širjenja tujerodnih invazivnih rastlin – neofitov. V prispevku so podane zahteve NS v okviru glavne zadeve: Biotska raznovrstnost in Krajina, minimalna raven vzdrževanja.

2019

– Ko razumemo pomen in namen strniščne obdelave, se lažje odločimo za postopke, ki jih izvajamo glede na rastišče, vreme in kolobar.

– Pravilno ravnanje z žetvenimi ostanki in izbor ustreznih orodij za učinkovito plitvo obdelavo so osnova za dobro izvedeno poletno brazdo.

– Kako z obdelovanjem zemlje v suhi pomladi ohranimo čim več vlage v ornici.

2018

– Ravnanje z žetvenimi ostanki koruze pred setvijo pšenice

– Priprava tal za setev ozimne pšenice v suhi jeseni