Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. List RS, št. 57/2015 z dne 31.7.2015)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kapun Maršik Jožica, koordinatorka za DDD
Radio Murski val, radijska oddaja, dne: avgust 2015

Kdaj je bila sprejeta nova uredba?
Nova uredba je bila sprejeta v uradnem listu 57/2015 dne 29. julija 2015, v veljavo pa je stopila 15. avgusta 2015.

Katere spremembe prinaša uredba?
V primerjavi z prejšnjo uredbo prinaša ta pomembne administrativne poenostavitve saj ukinja vodenje posebnih evidenc za opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Zahtevani deleži surovin se bodo ugotavljali na podlagi prejetih računov in drugih dokazil, ki vsebujejo potrebne podatke.

Kdo lahko opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji in kakšni so pogoji za pridobitev dovoljenja?
Z dopolnilno dejavnostjo se lahko ukvarjajo nosilec in člani kmetije, zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot zaposlovanje na črno v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Ni pa dovoljena brezplačna sosedska, sorodstvena pomoč in osebno dopolnilno delo.
Pogoj za pridobitev dovoljenja je da ima kmetija v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin, za dopolnilne dejavnosti povezane z čebelarstvom mora imeti vpisanih najmanj 10 čebeljih družin v register čebelnjakov. Za dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij in turizem na kmetiji pa je potrebno pred oddajo vloge za pridobitev dovoljenja vložiti zbirno vlogo.

Katere so še novosti v uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji?
Med dopolnilne dejavnosti spada po novi uredbi spet pridobivanje in prodaja energije iz sončnega , vodnega in vetrnega vira. Novost so socialnovarstvene storitve, kjer je mišljeno opravljanje celodnevnega in dnevnega varstva odraslih in starejših ljudi. Vključene so nekatere nove dejavnosti, med drugim izdelava sladoleda in eteričnih olj, pečenje kostanja, koruze, semen in oreščkov ter predelava volne.

Do kdaj morejo nosilci dopolnilne dejavnosti uskladiti svojo dejavnost z uredbo?  
Vse kmetije, ki imajo že registrirano DD morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z določbami te uredbe najkasneje do 1. januarja 2016.
Tisti, ki pa so prejeli denar iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim obveznost iz odločbe o pravici do sredstev ne bo iztekla do 1. januarja 2016, morajo opravljanje dopolnilne dejavnosti uskladiti z določbami te uredbe v 60 dneh po izteku petletne obveznosti.
To storijo tako, da na upravni enoti vložijo vlogo z uskladitev opravljanja dopolnilne dejavnosti. Tisti, ki tega ne bodo storili, pa jim bo upravna enota po 1. januarju 2016 po uradni dolžnosti razveljavila dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.

Priporočilo
Uredba je sorazmerno obširna in podrobno opisuje obveznosti za dopolnilne dejavnosti, tako da se za vse podrobnejše informacije v zvezi z tem obrnite na svetovalke za dopolnilne dejavnosti na kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota. Glede uskladitve dejavnosti z novo uredbo pa se obračajte na upravno enoto oddelek za kmetijstvo.

Pripravila: Jožica Kapun Maršik

print