Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 (de minimis)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico ARSKTRP:

Namen ukrepa:

Odlok se izdaja na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).     

Finančna pomoč se upravičencem dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

Finančna pomoč v prireji govejega mesa se izvede zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020 za obdobje  od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.

Roki:

Obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa« mora vlagatelj skupaj s podpisano »izjavo vlagatelja« in izpolnjeno ter podpisano »izjavo glede enotnega podjetja« poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

Več na povezavi do novice ARSKTRP.

Pripravil: Simon Seči

Natisni