Uveljavljanje finančnih nadomestil v čebelarstvu in kmetijstvu

Alen BolkovičAktualno

Objava odlokov za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu in za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo.

  1. 3. 2021 je predvidena objava odlokov za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu in za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo.

Predvidena je objava odlokov za:

  • finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu (predvidena objava v Uradnem listu RS z dne 11. 3. 2022);
  • finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo (predvidena objava v Uradnem listu RS dne 11. 3. 2022).

Do podpore za čebelarski del bo upravičena fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v centralni register čebelnjakov na dan uveljavitve Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (predvidoma 5. 3. 2022) (v nadaljnjem besedilu: register čebelnjakov), v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov, kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in je imela na dan 30. 6. 2021 prijavljeno najmanj eno čebeljo družino, ter bo izpolnjevala naslednje pogoje iz odloka:

  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US);
  • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Do podpore za kmetijsko pridelavo je upravičenec nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki  je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in bo izpolnjeval naslednje pogoje iz odloka:

  • je oddal zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2021;
  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US);
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Agencija potencialnim upravičencem svetuje, da preverijo izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjenih finančnih podpor pravočasno uredijo. 

Pripravil: Simon Seči

print