Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za izpad dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

1.) Vlagatelj in upravičenec (3.člen) zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19, je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kateri je imel na dan 15.marca 2020 dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.


Za izpad dohodka so upravičene naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • Turistična kmetija z nastanitvijo – s sobami SKD 55.202
 • Izletniška kmetija – brez sob SKD 56.105
 • Vinotoč SKD 56.105
 • Osmica SKD 56.105
 • Prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji, medkrajevni in drug cestni potniški promet SKD 49.391
 • Muzeji in tematske zbirke, dejavnost muzejev SKD 91.020
 • Tematski parki, dejavnost zabaviščnih parkov SKD 93.210
 • Apiturizem, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin SKD 68.200
 • Nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom, dejavnost za nego telesa SKD 96.040
 • Organiziranje delavnic ali tečajev, drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje SKD 85.590
 • Usposabljanje na kmetiji, drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje SKD 85.590
 • Prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje SKD 85.590

2.) Izpad dohodka (6.člen) se prizna v deležu 20% vsote izstavljenih računov brez obračunanega davka na dodano vrednost v obdobju od 16. marca do 31. maja 2019 v okviru zgoraj navedenih dopolnilnih dejavnosti.
V primeru da je dopolnilna dejavnost na kmetiji registrirana po 31. marcu 2019 se upošteva povprečni mesečni dohodek, ki je bil ustvarjen v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti v letu 2019 od dokončnosti odločbe upravne enote, pomnožen s količnikom 2,5.

3.) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala, določenega glede na vsoto izstavljenih računov v obdobju iz 6.člena, v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti.

Finančno nadomestilo se dodeli v višini:
1.če znaša vsota računov od 500,00 € do 1.000,00 € se dodeli 100,00 €
2.če znaša vsota računov od 1.000,01€ do 2500,00€ se dodeli 200,00€
3.če znaša vsota računov od 2.500,01€ do 5.000,00€ se dodeli 500,00€
4.če znaša vsota računov od 5.000,01€ do 7.500,00€ se dodeli 1.000,00€
5.če znaša vsota računov od 7.500,01€ do 10.000,00€ se dodeli 1.500,00€
6.če znaša vsota računov od 10.000,01€ do 12.500,00€ se dodeli 2.000,00€
7.če znaša vsota računov od 12.500,01 do 15.000,00€ se dodeli 2.500,00€
8.če znaša vsota računov več kot 15.000,00€ se dodeli 3.000,00€

4.) Pogoji za pridobitev sredstev:

 • Oddati mora zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje zahtevka, če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega leta
 • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti izdano najkasneje na dan 15.marec 2020
 • Ni izključen iz prejemanja podpore v skladu s tretjim odstavkom 41.a člena Zakona o kmetijstvu
 • Na dan oddaje zahtevka ne sme biti v osebnem stečaju
 • Na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov
 • Za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
 • Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.

5.) Zahtevek se pošlje po pošti priporočeno na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, 1000Ljubljana, s pripisom #izredni začasni ukrepi# ali oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom najkasneje do 15. junija 2020

Povzetek po Uradni list RS, št.61/2020 z dne 30.4.2020

Povezava do vloge


Pripravila Ana Petrovič koordinator za KDDD

print