Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 7. junija 2024, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa v skupni višini 15 milijonov evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Od tega 8 milijonov evrov za naložbe kmetij in 7 milijonov evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Namen intervencije IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, je spodbujanje vlaganj v prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Predmet podpore so naslednje naložbe:

  • postavitev oziroma obnova trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev novega nasada;
  • tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: ZNS), in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov;
  • nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
  • nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Naložbe iz druge do četrte alineje prejšnjega odstavka niso samostojne naložbe, ampak se morajo hkrati izvesti z naložbo v postavitev oziroma obnovo trajnega nasada iz prve alineje prejšnjega odstavka v okviru iste vloge na javni razpis.

Naložba v nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, se lahko izvede samo v povezavi z naložbo v ureditev matičnjaka oziroma trsnice.

Nepovratna sredstva v višini 15 milijonov evrov se zagotavljajo iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (ločen javni razpis) ter pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (ločen javni razpis).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 36 mesecev od datuma vložitve vloge na javni razpis.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta odstotek se lahko poveča za:

  • 10 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD),
  • 15 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov

ter znaša največ 75 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.  Vlagatelji lahko v programskem obdobju 2023–2027 iz SN 2023-2027 pridobijo do vključno 800.000 evrov javne podpore. Vložitev vloge poteka od 1. julija 2024 do vključno 26.

Povezave do javnega razpisa:

  1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024
  2. javni razpis za podintervencijo naložbe kmetij v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024

Pripravil: Simon Seči

print