Pilotni projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Pitanje klavnih prvesnic lisaste pasme na višjo kakovost mesa in zorenje le-tega

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Partnerji:

 • KMG Kuzma Damjan
 • PRIBINOVINA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
 • Biotehniška šola Rakičan
 • KMG Kozel Janko
 • KMG Alegro Benjamin
 • KULINARIČNO SVETOVANJE, BINE VOLČIČ S.P.
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Trajanje projekta: 2023-2024

POVZETEK

V pilotnem projektu bomo na kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva, izvedli praktične poizkuse, ki zajemajo: prirejo klavnih prvesnic lisaste pasem (vključno s teleti) s skrbno načrtovanim obrokom, vzgojo krme na travinju ter grškega sena kot dodatek prehrani klavnim prvesnicam v 3 – 4 mesecih po telitvi, ter zorenje mesa v projektu vzrejenih klavnih prvesnic. Pri tem bomo pridobili izkušnje, ki bodo omogočile pripravi tehnologije za rejo klavnih prvesnic lisaste pasme ter prenos tega znanja na druge kmetije, kmetijske svetovalce ter druge zainteresirane ciljne skupine. Izboljšana kakovost in okus mesa, ki bo predstavljeno tudi končnim potrošnikom, ter intenzivno razširjanje rezultatov projekta preko različnih komunikacijskih kanalov pa bodo izboljšali prepoznavnost take prireje ter dolgoročno prispevali k izboljšani konkurenčnosti kmetij, ki skrbijo z rejo goveda na voluminozni krmi tudi za ohranjanje kmetijske krajine.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V pilotnem projektu bomo prvesnice lisaste pasme v kombiniranem tipu, od katerih ne pričakujemo visoke mlečne proizvodnje in so po prvi telitvi namenjene za izločitev iz črede, pitali kratko obdobje treh do štirih mesecev do višje teže in boljše kakovosti mesa. Proizvodnja mleka s takimi molznicami ni ekonomsko zanimiva, zato jih rejci predčasno izločajo iz črede in jih nadomestijo z potencialno genetsko boljšimi brejimi telicami.

Od prvesnic lisaste pasme v kombiniranem tipu bodo rejci dobili odlična teleta za pitanje. Količina mleka bo zadoščala za vzrejo teleta, obrok prvesnicam pa bomo prilagodili tako, da bo zadoščal za 10 kg mleka in hkrati za prirast 500 g telesne mase na dan. Po enem mesecu bomo teleta odstavili, nadaljujemo s pitanjem še tri mesece.

Na kmetijah bomo izbrali živali, ki so predvidene za izločitev po plemenjakih (očetih) z lastnostmi: visoka plemenska vrednost za prirast, izplen in klasifikacijo mesa. Dovoljen je izbor potomke do maksimalno 12,5 % tuje krvi. Pomembno je, da so živali višjega okvirja, dovolj globoke s širokim in dolgim križem. Izbrane živali morajo biti čim bolj izenačene, od vsake pričakujemo vsaj 370 do 400 kg hladne polovice.

Kmetije s kravami molznicami lisaste pasme v kombiniranem tipu bi s pitanjem klavnih prvesnic in neposredno prodajo izdelka višje kakovosti (svežega in/ali zorjenega mesa teh živali) dosegle večjo ekonomsko učinkovitost.

CILJI

 • uvajanje nove tehnologije pitanja (reje) klavne prvesnice lisaste pasme na višjo kakovost mesa
 • formuliranje dnevnega obroka za kravo prvesnico lisaste pasme , ki bo rezultiral v prirastu telesne mase vsaj 500 g/dan
 • izvedba dveh poskusnih pitanj krav prvesnic na dveh kmetijah (konvencionalna in eko prireja) in sprotni zajem podatkov o porabi krme, prirastih, masi in kakovosti klavnih trupov, zamaščenosti…
 • usposobiti rejce in svetovalce za uporabo nove tehnologije reje v praksi, izdelava tehnoloških navodil za krmljenje in oskrbo živali, navodil za zorjenje mase.
 • usposobiti potrošnike in gostinske ponudnika za razlikovanje kvalitete (običajna kakovost vs. višja kakovost) govejega svežega in zorjenega mesa
 • izboljšati konkurenčnost kmetij, ki bi se odločile za pitanje krav po prvi telitvi
 • ohraniti trajnostno in okolju prijazno kmetovanje na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • prepoznavnost tehnologije pitanja krav prvesnic lisaste pasme na višjo kakovost mesa
 • boljši izkoristek ženskih živali, ki niso odbrane za remont v čredi mlečnih krav
 • specializacija kmetij v rejo klavnih prvesnic lisaste pasme
 • spremenjeno dojemanje in prepoznavanje višje kakovosti govejega mesa s strani gostinskih ponudnikov in končnih potrošnikov
 • izboljšano svetovanje kmetijam pri odločitvah v zvezi z ohranjanjem reje govedi, preusmerjanjem v delovno manj intenzivno kmetovanje, ekonomiko kmetovanja

Povezavi: